Regulamin klubu

Regulamin Korzystania z Obiektu Klub Tenisowy Perun

 1. Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy (np. abonament) lub opłata jednorazowa. W przypadku Klienta jednorazowego musi on dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, klub poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
 3. Odwołanie rezerwacji:
 • w przypadku indywidualnej rezerwacji nie odwołanej na 24 godziny przed zarezerwowaną grą Klient ponosi pełna opłatę według aktualnie obowiązującego cennika,
 • w przypadku abonamentu zastosowanie mają postanowienia umowy.
 1. Klient korzystający z kortów ziemnych:
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego,
 • po skończonej grze należy posiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.
 1. Klient korzystający z kortów z nawierzchnią sztuczną
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, czystego, zmienionego czystego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego na nawierzchni typu sztuczna trawa
 1. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest dozwolone pod stałą opieką.
 2. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych.
 3. Na Obiekcie obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów.
 4. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnego zezwolenia klubu, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 6. Z szatni mogą korzystać tylko klienci klubu
 7. Klub umożliwia wypożyczanie rakiet wyłącznie za kaucją zwrotną w kwocie 200 zł od rakiety. Kaucja zwrotna pobierana jest wyłącznie w formie gotówki. W przypadku uszkodzenia sprzętu zwrot kaucji zostanie wstrzymany do czasu ustalenia kosztów naprawy.
 8. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.
 10. Klient/Osoba ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 11. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów na korty.
 12. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.
 13. Niezależnie od obowiązującego harmonogramu zajęć, klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu.
 14. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez klub, Klient ma prawo do przedłużenia okresu objętego abonamentem o ilość dni, w których nie mógł skorzystać z zajęć zgodnie z harmonogramem.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.
 16. Klient jednorazowo korzystający z kortów zobowiązany jest dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 17. Klienci mogą korzystać z kortów jedynie do gry rekreacyjnej bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry. Szkółki, akademie i odpłatne zajęcia prowadzić mogą tylko trenerzy klubu Perun Wesoła lub trenerzy, którzy otrzymali pisemną zgodę władz klubu.