Regulamin klubu

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem obiektu sportowego jest firma ASAJA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Oskara Kolberga 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000868744, posiadająca nr NIP 7743257473, REGON 387504210. Obiekt znajduje się w Rogozinie.

2. Właściciel zapewnia obsługę kortów tenisowych i do gry w squasha, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych i do gry w squasha oraz postępowania na ich terenie.

4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu sportowego, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami. Dzieci mogą przebywać w obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Korty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 oraz w sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00 poza wybranymi dniami świątecznymi, w pozostałych godzinach w oparciu o złożone zamówienia.
Sezon letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04.

6. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego i squasha. Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu stan zdrowia poświadczają rodzice/opiekunowie.

7. Obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających oraz ochrony ich mienia, na co osoby przebywające w obiekcie wyrażają zgodę. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalność komercyjnej w tym prowadzenia zajęć kursowych przez trenerów lub prowadzących spoza zespołu ASAJA SPORT Sp. z o.o. , bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela obiektu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:

9. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym.
Do gry na korcie tenisowym wymagane jest obuwie z płaską podeszwą. Do gry na korcie do squasha wymagane jest obuwie typu non markinkg, które nie pozostawia śladów na podłodze. W przypadku niewłaściwego obuwia obsługa obiektu ma prawo nie wpuścić klienta na kort lub przerwać zajęcia. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą rysującą powierzchnię parkietu zostaną poproszone o zmianę obuwia na właściwe lub o opuszczenie kortu, co wiąże się z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany wcześniej kort.

10. Do gry w squasha zaleca się używanie okularów ochronnych.

11. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

12. Osoby uczestniczące z zajęciach sportowych zobowiązane są do korzystania z szatni. Przed opuszczeniem obiektu klienci zobowiązani są do całkowitego opróżnienia zajmowanych szafek. W przypadku zgubienia kluczyka do przydzielonej szafki, klient pokrywa koszt wymiany zamka, który wynosi 30,00 zł. Pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

13. W całym obiekcie sportowym obowiązuje zachowanie porządku i czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom pracowników obsługującym korty. W przypadku gdy zachowanie klientów odbiega od powyższych norm lub powoduje dyskomfort u innych osób, pracownicy obiektu mają prawo odmówić świadczenia usług danej osobie oraz nakazać opuszczenie obiektu. Osoba która została zmuszona do opuszczenia ośrodka ze względu na swoje niedopuszczalne zachowanie, nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy za świadczoną w tym czasie usługę.

14. W obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania na terenie hali sportowej napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych. Zabrania się przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.

15. W obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wprowadzania i jazdy rowerem, niszczenia nawierzchni i sprzętu, wnoszenia i używania ostrych narzędzi lub innych przedmiotów niebezpiecznych, używania wulgarnych słów oraz zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami.

16. Za zdarzenia losowe powstałe podczas użytkowania kortów obiekt nie ponosi odpowiedzialności, a także za nieprzestrzeganie zasad oraz reguł sanitarnych. Klienci użytkują obiekt (grają i przebywają na obiekcie) na własną odpowiedzialność.

17. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem. Zobligowani są również do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom obsługi obiektu lub trenerów.

Rezerwacja i opłaty za korzystanie z kortów ASAJA SPORT

18. Rezerwacja kortów można dokonywać poprzez ineternetowy system rezerwacji dostępny na stronie www.asajasport.pl, osobiście w recepcji lub telefonicznie pod numerem +48 664 090 044 podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
W sytuacji rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne, osobiste lub przez system internetowy powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.

19. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.

20. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Właściciel w formie Cennika, który dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej www.asajasport.pl.

21. Opłatę za określony czas korzystania z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.

22. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. liczone od pełnej godziny zegarowej. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.

23. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

24. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i squashowych oraz imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

25. Stałą rezerwację dokonuje się przez zawarcie Umowy z Właścicielem obiektu.

Postanowienia końcowe:

26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej na obiekt sportowy oraz za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu sportowego a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

28. Użytkownicy obiektu sportowego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

29. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

30. Każdy klient wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane telefonicznie i w Recepcji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb świadczenia określonych usług przez firmę ASAJA SPORT Sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdy klient ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

31. ASAJA SPORT Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Regulaminu.

32. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.