Drużynowy Puchar Polski

2022/04/01 - 2022/10/30

Informacje ogólne
Termin: 2022/04/01 - 2022/10/30
Nazwa turnieju: Drużynowy Puchar Polski
Miejsce:
Kategorie: OPEN (Kategoria A)
Ranga:
Wpisowe: 200 zł/drużyna
Dyrektor turnieju: Maciej Piecha, Bartosz Panek
Telefon: 609 264 479, 531 857 472
Start: 1.04.2022
Zapisy: 27.03.2022
Jak się zapisać
• Aby zgłosić drużynę do rozgrywek, należy dokonać zgłoszenia mailowego na adres druzynowe@pfpadla.pl Najpóźniej do 27.03.2022.
• Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, dane kontaktowe kapitana, kategorię.
• Wpisowe za udział drużyny w rozgrywkach wynosi 200 zł.
• Wpłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do gry.
• Wpisowe płatne na konto Polskiej Federacji Padla:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Al. Bohaterów Września 12,
02-389 Warszawa
Opłata za turniej
200 zł/drużyna
Płatności za turniej
Dodatkowe informacje
REGULAMIN
DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI

Postanowienia ogólne
• Organizatorem rozgrywek drużynowych jest Polska Federacja Padla, która określa regulamin i przyjmuje zapisy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
• Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
• Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem https://pfpadla.pl/rozgrywki/druzynowy-puchar-polski/

Zapisy
• Aby zgłosić drużynę do rozgrywek, należy dokonać zgłoszenia mailowego na adres druzynowe@pfpadla.pl Najpóźniej do 27.03.2022.
• Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, dane kontaktowe kapitana, kategorię.
• Wpisowe za udział drużyny w rozgrywkach wynosi 200 zł.
• Wpłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do gry.
• Wpisowe płatne na konto Polskiej Federacji Padla:
96 9291 0001 0180 0760 2000 0010
Al. Bohaterów Września 12,
02-389 Warszawa

System rozgrywek oraz okres trwania rozgrywek
• Rozgrywki trwają od 01.04.2022 do 31.10.2022r.
• Rozgrywki odbywać będą się w dwóch kategoriach: Open A i Open B.
• Organizator ma prawo do weryfikacji zgłoszenia i ewentualnej zmiany kategorii.
• Maksymalna ilość drużyn w każdej kategorii wynosi 10.
• Każda drużyna musi zgłosić minimalnie 4 a maksymalnie 10 zawodników.
• Rozgrywki odbywają się w systemie grupowym – mecz każdy z każdym.
• Rozgrywki drużynowe odbywają się w formie mini-turniejów, w których udział biorą minimum trzy drużyny, grające między sobą.
• W każdym min-turnieju, drużyna wystawia minimum 4 osoby, a maksymalnie 6, które tworzą trzy pary.
• Jeden zawodnik podczas mini-turnieju może wziąć udział w maksimum 2 meczach.
• Mecz między drużynami obejmuje 3 mecze, które rozgrywa się do 2 wygranych setów z zasadą złotego punktu.
• Punktacja wygląda następująco: 3:0 - 5 pkt, 2:1 - 4 pkt, 1:2 - 2 pkt, 0:3 - 1 pkt, 0:3 walkower - 0 pkt.
• Koszty wynajmu kortu pokrywają wszystkie zespoły biorące udział w danym mini-turnieju.
• Nagrody przewidziane są dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
• Po zakończeniu rozgrywek, w listopadzie, odbędzie się oficjalne podsumowanie rozgrywek, podczas którego rozegrany zostanie turniej deblowy – udział w turnieju będą mogli wziąć udział wszyscy zawodnicy zgłoszeni do Drużynowego Pucharu Polski.

Miejsce rozgrywania meczy
• Gospodarza każdego mini turnieju zatwierdza PFP w porozumieniu ze wszystkimi zgłoszonymi drużynami. Drużyna, będąca gospodarzem mini turnieju zobowiązany jest zapewnić dostępność kortów oraz nowe piłki.
• Mecze muszą rozgrywać się w klubie z minimum dwoma kortami.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Uczestnicy turniejów przyjeżdżają na własny koszt.
• Za rzeczy pozostawione lub zgubione w dniu zawodów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Każdy uczestnik i zawodnik turniejów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.


załącznik nr 1 do Regulaminu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Polska Federacja Padla, Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: firma obsługująca system rezerwacji obiektów „Tenis NETwork” spółka cywilna z siedzibą w Warszawie.
3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.
4. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) – organizacja zawodów.
5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych zebranych w związku z przesyłaniem informacji marketingowych w dowolnym momencie, co nie pozbawi Pani/Pana możliwości udziału w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi.
8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje także:
• przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w wydarzeniu,
• publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie wydarzenie.
• publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.
• publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w rozgrywkach.
• Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.