Stan
Hala 1
Hala (dywan)
Hala 2
Hala (dywan)
Hala 3
Hala (mączka)
Kort 4
Korty odkryte
Kort 5
Korty odkryte
8:00 Zarezerwowane
08:00 - 09:30
Zarezerwowane
08:00 - 09:30
8:30 Zarezerwowane
9:00 Zarezerwowane
09:00 - 10:00
9:30 Zarezerwowane
09:30 - 13:00
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
14:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
16:00 Zarezerwowane
16:00 - 17:00
Zarezerwowane
16:00 - 17:00
Zarezerwowane
16:00 - 20:00
Rezerwuj Rezerwuj
16:30 Rezerwuj Rezerwuj
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Rezerwuj Rezerwuj
17:30 Rezerwuj Rezerwuj
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Rezerwuj Rezerwuj
18:30 Rezerwuj Rezerwuj
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Rezerwuj Rezerwuj
19:30 Rezerwuj Rezerwuj
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj

Wyróżnione oferty