Regulamin

 1. REGULAMIN ZAWODÓW PROPADEL WARSAW LEAGUE NA KORTACH PROPADEL W SEZONIE ZIMOWYM 2023/24

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów PROPADEL WARSAW LEAGUE jest Propadel Warsaw.
 2. Każdy(a) z uczestników(czek) zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 80 PLN/os.
 4. Dopuszczalne są zgłoszenia jedynie ze stałym, wcześniej zdefiniowanym partnerem(ką). Dozwolone jest rozegranie meczu z inną osobą, jednak nie może być to osoba z wyższej ligi.
 5. Pary dołączające do rozgrywek zostaną przydzielene do ligi wg poziomu gry.
 6. Rozgrywki podzielone są na rundy, w których pary poszczególnych lig będą rozgrywać mecze każda z każdą.
 7. W rundzie zasadniczej w zależności od ligi, w której występuje para oraz zdobytych setów, będzie przyznawana zróżnicowana liczba punktów. Po skończeniu każdej rundy pary z najmniejszą liczbą punktów w lidze spadać będą do niższej ligi, a pary z największą liczbą punktów w lidze awansować będą do wyższej ligi.
 8. Na podstawie zdobytych punktów w poszczególnych rundach stworzony zostanie ranking generalny (suma punktów z poszczególnych rund).
 9. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będą najlepsze pary rankingu generalnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest umówienie się telefonicznie na wybrany mecz w ramach czasowych danej rundy.
 2. Mecze rozgrywane są na kortach klubu Propadel Warsaw w Warszawie.
 3. Każdy mecz składa się z trzech setów i może zakończyć się wynikiem 3:0 albo 2:1. Każdy set jest punktowany.
 4. W przypadku, gdy do zakończenia czasu rezerwacji pozostało 15 minut, a mecz nie jest rozstrzygnięty, obowiązują następujące zasady: należy dokończyć rozgrywany gem. Jeżeli w nieskończonym secie jedna z par ma przewagę przełamania, uznaje się, że set został przez nią wygrany. Jeżeli żadna z par nie ma przewagi przełamania, należy rozegrać tie-breaka do 7 punktów, który decyduje o tym, kto zdobędzie tego seta. Jeżeli po tym kroku wynik wciąż nie jest rozstrzygnięty, to każdy kolejny set rozgrywany jest w formie tie-breaka do 7 punktów.
 5. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 6. Rezerwacji na mecz ligowy należy dokonywać przez dostępny system rezerwacji lub telefonicznie w recepcji klubu.
 7. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu i zakup piłek po równo. Całkowity koszt wynajmu kortu na mecz ligowy wynosi 65 zł od osoby. Za zgodą zawodników istnieje możliwość rozegrania meczów używanymi piłkami.
 8. Wynik spotkania należy niezwłocznie wprowadzić do systemu zaraz po jego zakończeniu.
 9. Osoba zastępująca stałego partnera nie może należeć do rozgrywek w lidze o wyższym indeksie.
 10. W przypadku zgłoszenia braku możliwości rozegrania meczu jest możliwe otrzymanie walkowera. Przy braku konktatu z organizatorem nie będzie walkowerów.
 11. Przy ustalaniu kolejności w tabeli decyduje kolejno:
  - liczba punktów
  - mecze bezpośrednie pomiędzy zainteresowanymi, tzw. mała tabela (w kolejności: suma punktów, stosunek setów, stosunek gemów).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROPADEL WARSAW LEAGUE AT THE PROPADEL COURTS IN THE WINTER SEASON 2023/24

 

GENERAL PROVISIONS

 1. The organizer of PROPADEL WARSAW LEAGUE is Propadel Warsaw.
 2. Each participant of the competition agrees to comply with these regulations.
 3. All persons, irrespective of sex and age, who have registered their participation and have paid the registration fee of PLN 80 / person to the organizer are entitled to participate in the competition.
 4. The entry fee should be paid to the account of Padel Poland sp. z o.o., ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warsaw, No. 82 1090 2590 0000 0001 4192 6205 with the note "WWL 23/24".
 5. Only entries with a fixed, previously defined partner are allowed. It is allowed to play a match with another person.
 6. Couples joining the games will be assigned to proper league according to the level of their game by a committee composed of: Adam Grabiński, Jan Brynczak.
 7. The games are divided into rounds, in which teams from specific leagues will play matches with a fixed schedule.
 8. In the main round, depending on the league in which the pair plays and the sets won, a different number of points will be awarded. After the finish, the pairs with the smallest number of points in the league will fall to the lower league, and the pairs with the most points in the league will advance to the higher league.
 9. On the basis of the points gained in individual rounds, a general ranking will be created (sum of points from individual rounds).
 10. After the games are over, the MASTERS tournament will be played, into which the best pairs of the general ranking will qualify.
 11. The organizer reserves the right to change the regulations at any time.

PRINCIPLES

 1. The condition for playing a match is to make an appointment by phone on a selected match within the time frame of a given round.
 2. The matches are played on the courts of the Propadel Warsaw club in Warsaw.
 3. A padel court is required for each match for 2 hours. The court fee is charged for 2 hours, also in the case of the end of the match before that time.
 4. Reservations for a league match should be made through the available booking system.
 5. Players share the fee for renting the court and purchase balls equally. The total cost of renting a league for a league match is PLN 65 per person. With the consent of players there is the possibility of playing matches with used balls.
 6. The result of the meeting should be immediately entered into the system directly after its completion.
 7. A substitute for a permanent partner can not be taken from a league with the higher index.
 8. In case of not being able to play a match, it is possible to get a walkover. In case of not contacting the organizer there will not be a walkover.
 9. [NEW] When determining the order in the table, decides respectively:
  - number of points
  - direct matches between the interested parties, so-called small table (in the order: sum of points, set ratio, gem ratio).

Wyróżnione oferty