Regulamin

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ KTT W SEZONIE 2024

ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Kaliszu (zwane dalej KTT).
2. W skład Komisji nadzorującej prawidłowość rozgrywek ligowych (zwanej dalej Komisją Ligową KTT) wchodzą: Wojciech Rutkowski, Tomasz Troczyński i Grzegorz Olejniczak.

TERMIN I MIEJSCE
3. Rozgrywki ligowe zostaną rozegrane w terminie 06.05.2024 – 11.08.2024 r. runda I oraz 12.08.2024 – 06.10.2024 r. runda II, na kortach Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego przy
ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (za zgodą Komisji Ligowej KTT, w nadzwyczajnych sytuacjach dopuszcza się rozgrywanie spotkań na innych obiektach).
4. Mecze barażowe o utrzymanie w poszczególnych ligach zostaną rozegrane w terminie 3 tygodni od zakończenia rozgrywek ligowych. Termin ten może zostać przedłużony decyzją Komisji Ligowej KTT.

ZASADY UCZESTNICTWA
5. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica.
6. Wysokość opłaty za udział w rozgrywkach ligowych (zwanej dalej: opłatą ligową) ustala Zarząd KTT. Kwota ta zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie ktt.kalisz.pl oraz na forum Facebooka: Grupa Kaliskie Towarzystwo Tenisowe w terminie umożliwiającym jej uiszczenie zgodnie z pkt 7.
7. Opłatę ligową należy uiścić najpóźniej do dnia 31.03.2024 r. w sposób wskazany w ww. ogłoszeniu Zarządu. W przypadku braku uiszczenia opłaty ligowej zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rozgrywkach ligowych (na jego miejsce będzie przesunięta osoba zgodnie z punktem 36 lub 44).
8. Ostateczna lista uczestników poszczególnych lig w sezonie 2024 wynikać będzie z klasyfikacji ustalonej po sezonie 2023 oraz wyników turniejów kwalifikacyjnych z 2024 roku.

SYSTEM ROZGRYWEK
9. Pierwsza i druga runda rozgrywana jest w systemie gry „każdy z każdym” – jeden mecz.
10. W drugiej rundzie mecze każdej z lig rozgrywane są w dwóch grupach: wyłącznie pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli po pierwszej rundzie miejsca 1-7 oraz 8-14.
11. Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany jest tie-break). Jeżeli obydwoje zawodnicy wyrażą zgodę, zamiast trzeciego seta można rozegrać super tie-break do 10 wygranych punktów.
12. Mecze powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem dostępnym na kortach KTT i portalu www.kluby.org. Mecz musi być rozegrany w maksymalnym i nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni według zasady: 1 tydzień wynikający z harmonogramu + 2 kolejne tygodnie. Wyjątkiem od tej reguły będzie ostatnia kolejka pierwszej i drugiej rundy, które będą rozegrane wg zasady: 1 tydzień wynikający z harmonogramu + 1 kolejny tydzień. Zawodnicy za obopólną zgodą mogą rozegrać mecz przed terminem wynikającym z harmonogramu.
13. Po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego zostanie rozlosowany terminarz pierwszej rundy rozgrywek. Zawodnik wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu będzie pełnił rolę gospodarza meczu.
14. Mecz uważa się za nierozegrany, jeżeli stwierdzone zostanie jego rozegranie innymi piłkami, aniżeli obowiązujące w danym sezonie. Stwierdzenie musi zostać dokonane bezpośrednio przez członka władz Stowarzyszenia (Zarząd KTT, Komisja Rewizyjna KTT) lub Komisji Ligowej KTT. Dopuszcza się możliwość rozegrania meczu innymi piłkami jeżeli przed rozpoczęciem meczu nie można zakupić piłek na kortach KTT.
15. Zawodnik musi rozegrać w sezonie minimum 14 z 19 wszystkich zaplanowanych spotkań, w przeciwnym razie nie będzie klasyfikowany (spada automatycznie na ostatnie miejsce w lidze, w której gra oraz nie będzie uwzględniany przy przesunięciach do ligi wyższej).
16. W przypadku nierozegrania przez zawodnika minimum 10 meczy w pierwszej rundzie oraz 4 meczy w drugiej rundzie, wszystkie dotychczas osiągnięte przez niego wyniki w danej rundzie będą anulowane (spada automatycznie na ostatnie miejsce w swojej grupie, w której gra oraz nie będzie uwzględniany przy przesunięciach do ligi wyższej).
17. Do rozegranych meczów zalicza się mecze niedokończone z powodu kreczu, przy czym nie traktuje się jako krecz sytuacji w której przed jego rozpoczęciem z góry wiadomo, że zawodnik chce go rozpocząć wyłącznie dla jego „zaliczenia”.
18. System rozgrywek dla szóstej i kolejnej ligi (jeżeli taka powstanie w danym sezonie) ustala każdorazowo Komisja Ligowa KTT (jest on uzależniony od liczby startujących graczy).
19. Ligi dodatkowe (np. kobieca, mikstowa, wiekowa) – ich utworzenie w każdym sezonie zatwierdza Zarząd (po konsultacji z Komisją Ligową KTT). Za ligę taką odpowiada konkretnie wskazana osoba, która nie musi być członkiem Zarządu lub Komisji Ligowej KTT. Ligi dodatkowe mogą mieć swój osobny system rozgrywania oraz regulamin.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW MECZU
20. Obaj zawodnicy powinni podjąć wszelkie działania zmierzające do wyznaczenia terminu meczu przede wszystkim w tygodniu wynikającym z harmonogramu (1. tydzień), a w przypadku trudności w ustaleniu terminu w okresie 3 tygodni, zgłosić ten fakt niezwłocznie Komisji Ligowej KTT, która wyznaczy termin rozegrania meczu. Jeżeli żaden z zawodników nie powiadomił Komisji Ligowej KTT o ww. trudnościach, mecz uważa się za nierozegrany. Powiadomienie nie może nastąpić później niż na 7 dni przed końcem trzeciego tygodnia wyznaczonego dla danej kolejki (tj. do godz. 20:00 w niedzielę drugiego tygodnia okresu na rozegranie danego meczu, wysłane na numer telefonu 532 240 168). W przypadku ostatniej kolejki pierwszej i drugiej rundy termin wynosi 7 dni przed końcem drugiego tygodnia wyznaczonego dla danej kolejki (tj. do godz. 20:00 w niedzielę pierwszego tygodnia okresu na rozegranie danego meczu). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Ligową KTT.
21. Gospodarz meczu zapewnia co najmniej dwie nowe piłki na mecz (opakowanie powinno zostać otwarte w obecności przeciwnika), określone jako piłki przeznaczone do rozgrywania meczów ligowych w danym sezonie, wpisuje po zakończonym meczu wynik do tabeli umieszczonej na kortach lub na portalu www.kluby.org, gdzie podliczany jest aktualny ranking. Zawodnicy mogą zgłosić prośbę o ustanowienie sędziego meczu, przedstawiając uzasadnienie swej prośby. Każdy z członków Komisji Ligowej KTT ma prawo sędziować mecz na prośbę jednego z zawodników (dotyczy to przede wszystkim meczów pomiędzy „skonfliktowanymi” zawodnikami).
22. Jeżeli mecz zostanie przerwany w trakcie rozgrywania z powodu warunków atmosferycznych, można go dokończyć wyłącznie w terminach wynikających z harmonogramu. Nie ma możliwości przedłużania terminu na rozegranie meczu z jakiegokolwiek powodu (ryzyko rozgrywania meczu w ostatnim dniu ww. terminu w sytuacji np. niepewnej pogody obciąża grających).
23. Wszelkie skargi bądź wątpliwości związane z systemem i przebiegiem rozgrywek rozstrzyga Komisja Ligowa KTT. Od decyzji Komisji Ligowej KTT służy zawodnikowi odwołanie w terminie 3 dni do Zarządu KTT. W przypadku rozstrzygania sprawy związanej z ligą, w której dany członek Komisji Ligowej KTT uczestniczy, ma on obowiązek przy wydawaniu decyzji wstrzymać się od głosu oraz jego głos przejmuje jeden z członków zarządu.

II RUNDA ROZGRYWEK
24. W II rundzie ligi I – V zostaną podzielone na dwie grupy (wszystkie wyniki z I rundy zaliczone zostaną do II rundy), w których skład wchodzić będą następujący zawodnicy:
a) gr. A – zawodnicy, którzy zajęli pierwszych siedem miejsc,
b) gr. B – zawodnicy, którzy zajęli kolejnych siedem miejsc.
25. W tak utworzonych grupach zawodnicy ponownie rozegrają ze sobą jeden mecz w systemie gry „każdy z każdym”.

PUNKTACJA
26. Podliczenie wyników rozgrywek ligowych będzie przeprowadzone w sposób następujący:
– mecz wygrany 2:0 > 4 pkt
– mecz wygrany 2:1 > 3 pkt
– mecz wygrany w super tie-breaku > 3 pkt (2:1 sety i 1 gem wygrany w ramach 3 seta)
– mecz przegrany 1:2 > 2 pkt
– mecz przegrany w super tie-breaku > 2 pkt (1:2 sety i 1 gem przegrany w ramach 3 seta)
– mecz przegrany 0:2 > 1 pkt
– mecz nierozegrany > -1 pkt
– mecz wygrany poprzez walkower 4 pkt (wynik 2:0 sety i 6:0 6:0)
– mecz przegrany poprzez walkower -1 pkt (wynik 0:2 sety i 0:6 0:6)
– mecz wygrany poprzez krecz 4 pkt (jeśli kreczujący nie wygrał seta)
– mecz wygrany poprzez krecz 3 pkt (jeśli kreczujący wygrał seta)
– mecz przegrany poprzez krecz 1 pkt (jeśli kreczujący nie wygrał seta)
– mecz przegrany poprzez krecz 2 pkt (jeśli kreczujący wygrał seta)
Jeśli zawodnicy zamiast 3 seta rozegrają super tie-break, wpisując wynik meczu w miejsce wyniku 3 seta muszą wpisać jedynie wynik 7:6.
27. W sytuacji gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość zgromadzonych punktów o końcowej pozycji w rozgrywkach ligowych decydować będzie bilans obu meczy bezpośrednich, a w przypadku gdy dotyczyć będzie to więcej niż dwóch graczy, decydować będzie „mała tabelka” dot. tych graczy, podliczająca wyniki z obu rund ligowych. Dopiero w dalszej kolejności będzie brana pod uwagę: ilość wygranych meczy, ilość wygranych setów, ilość wygranych gemów.
28. Komisja Ligowa KTT może ukarać zawodnika ujemnym punktem za:
a) każde niewłaściwe jego zachowanie związane z rozgrywanymi meczami lub zachowaniem na kortach KTT (stosowne wytyczne m.in. w Kodeksie Postępowania Zawodnika Polskiego Związku Tenisowego oraz Regulaminie Kortów KTT). Komisja Ligowa KTT poza innymi szczególną uwagę przykładać będzie do obowiązku rozgrywania meczu w kompletnym stroju i tenisowym obuwiu, zakazu używania słów wulgarnych na obiekcie KTT, obrażania lub poniżania zawodnika lub osób postronnych przebywających na obiekcie KTT (również przez kibicujących), zakazu spożywania alkoholu i innych używek, przeszkadzania przez kibicujących zawodnikom rozgrywającym mecz, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą, nieopłacaniu należności za udział w lidze, nie poinformowaniu przeciwnika o odwołaniu meczu, nagminne spóźnianie się na mecze; Każdy z uczestników ma prawo zgłaszać ww. sytuacje do Komisji Ligowej KTT.
b) w przypadku powtarzających się zachowań o których mowa w punkcie 27a Komisja Ligowa KTT może podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z dalszych rozgrywek KTT oraz o zakazie przystąpienia do nich w latach kolejnych. Ma prawo także złożyć wniosek do Zarządu o jego usunięcie ze Stowarzyszenia.
c) naczelną normą postępowania Komisji Ligowej KTT oraz Zarządu KTT jest koleżeńska idea rywalizacji sportowej w poszanowaniu dla pozostałych zawodników uczestniczących w rozgrywkach i osób przebywających na kortach KTT.
d) od ww. decyzji służy zawodnikowi odwołanie w terminie 3 dni do Zarządu KTT.

ZASADY SPADKÓW I AWANSÓW
dotyczy sytuacji, gdy finalistami Turnieju o Puchar Ligi są zawodnicy, którzy aktualnie grają w I lidze

29. I LIGA
a) Automatycznie spada trzech ostatnich zawodników z grupy B.
b) Baraż: I liga gr. B poz. 4 – II liga gr. A poz. 3
30. II LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi I.
b) Automatycznie spada czterech ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: II liga gr. B poz. 3 – III liga gr. A poz. 3
31. III LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi II.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: III liga gr. B poz. 2 – IV liga gr. A poz. 3
32. IV LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje do ligi III.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: IV liga gr. B poz. 1 – V liga gr. A poz. 3
33. V LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje do ligi IV.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: V liga gr. B poz. 1 – VI liga gr. A poz. 3
34. VI LIGA
Dwóch pierwszych zawodników awansuje do ligi V.
35. Każdy zawodnik który zajął miejsce 1 i 2 automatycznie awansuje do ligi wyższej.
36. W sytuacji gdy w danych rozgrywkach ligowych zwolni się miejsce decyduje poniższa reguła:
a) przegrany z baraży jeżeli został rozegrany;
b) zawodnik będący w grupie spadkowej znajdujący się na wyższej pozycji;
c) zawodnik z niższej ligi zajmujący pozycje po awansowych;
d) powyższa zasada obowiązuje w dalszych przesunięciach naprzemiennie.

ZASADY SPADKÓW I AWANSÓW
dotyczy sytuacji, gdy oboje bądź jeden z finalistów Turnieju o Puchar Ligi są zawodnikami, którzy aktualnie nie grają w I lidze

37. I LIGA
a) Automatycznie spada czterech ostatnich zawodników z grupy B.
b) Baraż: I liga gr. B poz. 3 – II liga gr. A poz. 3
38. II LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi I.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: II liga gr. B poz. 2 – III liga gr. A poz. 3
39. III LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi II.
b) Automatycznie spada sześciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: III liga gr. B poz. 1 – IV liga gr. A poz. 3
40. IV LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje do ligi III.
b) Automatycznie spada sześciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: IV liga gr. B poz. 1 – V liga gr. A poz. 3
41. V LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje do ligi IV.
b) Automatycznie spada sześciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: V liga gr. B poz. 1 – VI liga gr. A poz. 3
42. VI LIGA
Dwóch pierwszych zawodników awansuje do ligi V.
43. Każdy zawodnik który zajął miejsce 1 i 2 automatycznie awansuje do ligi wyższej.
44. W sytuacji gdy w danych rozgrywkach ligowych zwolni się miejsce decyduje poniższa reguła:
a) przegrany z baraży jeżeli został rozegrany;
b) zawodnik będący w grupie spadkowej znajdujący się na wyższej pozycji;
c) zawodnik z niższej ligi zajmujący pozycje po awansowych;
d) powyższa zasada obowiązuje w dalszych przesunięciach naprzemiennie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
45. O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji decyduje Komisja Ligowa KTT.
46. W uzasadnionych przypadkach losowych Komisja Ligowa KTT zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu.
47. Wszelkie zgłoszenia do Komisji Ligowej KTT następują wyłącznie po telefonicznym oraz smsowym zgłoszeniu (w szczególności, gdy dotyczy to sytuacji opisanych w pkt 20 i 23) na numer 532 240 168 (Wojciech Rutkowski).

Wyróżnione oferty