Regulamin

 REGULAMIN ROZGRYWEK KLUBOWYCH HOUSE OF TENNIS -  LETNIA LIGA 2024

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest House of Tennis
 2. Każdy z uczestników rozgrywek zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych aktów prawnych obowiązujących w House of Tennis, dostępnych na stronie: www.houseoftennis.pl.
 3. Prawo do gry w rozgrywkach mają wszystkie osoby, które zgłosiły się za pośrednictwem strony internetowej www.houseoftennis.pl/letnia-liga-2024 lub kluby.org
 4. Liga dedykowana jest dorosłym.
 5. Rozgrywki w ramach letniej ligi odbywają się w dwóch kategoriach: kobiecej i męskiej, dla osób bez przeszłości zawodniczej, które nie są instruktorkami lub trenerkami tenisa.
 6. Rozgrywki prowadzone są w terminie 24.06-24.08.2024, przy czym ostatnie mecze muszą zostać rozegrane do 21.08.2024.
 7. Na zakończenie sezonu dodatkowo zostanie rozegrany turniej Masters – 24.08.2024 zamykający rozgrywki. Do turnieju Masters kwalifikuje się pierwszych 8 osób z listy rankingowej każdej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu warunku rozegrania przez danego zawodnika minimum 4 meczów w ciągu sezonu.
 8. Rozgrywki odbywają się w ramach jednej listy rankingowej w każdej z kategorii. W przypadku dużej liczby graczy organizator może wprowadzić dodatkowe kategorie/ligi/grupy.
 9. Startowa lista rankingowa ułożona zostanie alfabetycznie, możliwość wyzywania zostanie włączona 24.06.2024 o godz 10.00
 10. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały czas trwania rozgrywek.
 11. Podczas rozgrywania meczu w ramach ligi na korcie mogą przebywać jedynie zawodnicy rozgrywający spotkanie. Kibice mogą obserwować mecz z wyznaczonych dla nich miejsc tj. korytarz pomiędzy kortami. Obecność kibiców na korcie możliwa jest jedynie po uprzedniej zgodzie obu stron z zastrzeżeniem, że kibice nie mogą ingerować w mecz – gracze sędziują sobie sami.
 12. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem www.houseoftennis.pl/letni-liga-2024

 System rozgrywek ligowych

 1. Liga rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”
 2. Mecze rozgrywane są tylko na kortach House of Tennis do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów lub pełnego seta przy zgodzie obu stron.
 3. Podstawą do rozegrania meczu jest wpisanie go na listę wyzwań poprzez system kluby.org.
 4. Zawodnik WYZYWAJĄCY ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wpisania w system kluby.org terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść WYZWANEGO.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z WYZWANYM przez okres 24h, WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłoszenia tego faktu organizatorowi. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z WYZWANYM. W przypadku braku kontaktu z organizatorem WYZWANEMU grozi przyznanie walkowera na korzyść WYZYWAJĄCEGO.
 6. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu lub odwołaniu meczu poprzez SMS bądź e-mail uznawane są jako niewystarczające.
 7. Zawodnicy powinny ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym zarówno WYZYWAJĄCY jak i WYZWANY mają obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 8. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku. Jeżeli WYZWANY nie poda żadnego terminu na rozegranie spotkania, zawodnik wyzywający wygrywa mecz walkowerem. 
 9. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 10. Dni, w których klub jest nieczynny lub na kortach są organizowane duże imprezy, które znacząco wpływają na dostępność kortów, są pomijane przy wyliczaniu czasu na rozegranie spotkania. 
 11. W przypadku niedokończenia meczu z powodu przekroczenia czasu rezerwacji kortu, powinien on zostać rozegrany w terminie nie dalszym niż 3 dni od dnia rozpoczęcia spotkania.
 12. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Rezerwacja kortu na 1,5 godziny możliwa jest wyłącznie w przypadku braku dostępności kortów.
 13. Osoba rzucająca wyzwanie ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki renomowanej marki. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe lub ich stan znacznie odbiega od zadowalającego. W tej sytuacji WYZYWAJĄCY jest zobowiązany zakupić piłki w recepcji klubu. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć i uznawany jest jako walkower dla WYZWANEGO, a WYZYWAJĄCY zobowiązany jest do opłaty całości rezerwacji kortu.
 14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 15. W przypadku odwołania meczu – odwołania rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 24 godziny, zawodnik, która odwołał mecz zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztu wynajmu kortu (na 2 godziny)
 16. Osoba wygrywająca spotkanie zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić wynik w recepcji klubu. Wynik zostanie wprowadzony do systemu najpóźniej do końca dnia, w którym spotkanie zostało rozegrane.
 17. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Przy czym od ceny kortu naliczany jest rabat 20zł od standardowych cen cennikowych.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ukarania ostrzeżeniem zawodnika, który umyślnie działa niezgodnie z niniejszym regulaminem rozgrywek. W szczególnych przypadkach może ukarać takiego zawodnika spadkiem w rankingu bądź całkowitym usunięciem z rozgrywek.
 19. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 Punktacja

 1. Za mecze przyznawane będą zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower:
  1. a) za wygranie meczu 2:0 (również poprzez walkower) - 4 punkty
  2. b) za wygranie meczu 2:1 - 3 punkty
  3. c) za wygranie seta w przegranym meczu 1:2 - 2 punkty
  4. d) za udział w meczu 0:2 - 1 punkt
  5. e) 0:2 walkower – 0 punktów
 2. Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking
 3. W przypadku, gdy kilku graczy ma taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w rankingu przysługuje zawodnikowi, który rozegrał większą liczbę meczów. W przypadku takiej samej liczby rozegranych meczów wyższe miejsce w rankingu przysługuje zawodnikowi o większej liczbie wygranych meczów.
 4. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.

 Zasady korzystania z urlopów i zgłaszanie kontuzji

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 3 dni.
 2. Przebywający na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia zgłoszenia Organizatorowi.
 5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 5 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

Wyróżnione oferty