Regulamin serwisu kluby.org

I. Definicje

1. Aplikacja – oprogramowanie i serwis Kluby.org w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez IT Sports Solutions i rozpowszechniany pod nazwą „Kluby.org”, dostępny w sieci Internet w domenie https://kluby.org. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.

2. Klient – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawców.

3. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności kluby, szkółki, akademie sportowe i organizatorzy obozów sportowych.

4. Użytkownik – Klient oraz Usługodawca.

5. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom.

6. Rejestracja – proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.

7. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.

8. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawców, w szczególności wynajem obiektów sportowych, udział w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawców.

9. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.

10. IT Sports Solutions – IT Sports Solutions Michał Buze z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Tołstoja 1 lokal 332, 01-910 Warszawa, o numerze NIP: 1181959421 będący administratorem Aplikacji oraz posiadający prawa autorskie do Aplikacji.

 

II. Zakres usług

1. IT Sports Solutions udziela Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Aplikacji Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie https://kluby.org.

2. IT Sports Solutions w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Aplikacji (dalej „Licencja”)

3. IT Sports Solutions jedynie udostępnia Aplikację w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie umowy, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługodawców za dokonanie płatności za Usługę.

4. IT Sports Solutions będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.

5. IT Sports Solutions nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.

 

III. Klient

1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Rejestracji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.

2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po zalogowaniu.

3. Poprzez Rejestrację Klient akceptuje Regulamin oraz warunki Licencji.

4. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji.

5. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio od Kluby.org powiadomień związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Rezerwacji lub jej anulowanie).

6. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Kluby.org.

7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Aplikacji powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawcy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres email lub nr telefonu.

9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.

10. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji, Koncie oraz Profilu Klienta informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu IT Sports Solutions jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.

11. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.

12. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania IT Sports Solutions o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia IT Sports Solutions z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do IT Sports Solutions szkody oraz wszelkich kosztów, jakie IT Sports Solutions poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Aplikacji lub Regulaminu przez Klienta.

14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IT Sports Solutions, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.

 

IV. Rezerwacja Usługi przez Klienta

1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest automatycznie w postaci komunikatu w Aplikacji.

2. Poprzez Rezerwację Usługi dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.

3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli taka możliwość została przewidziana przez Usługodawcę poprzez oznaczenie danej Usługi. Anulowanie Rezerwacji może nastąpić tylko na warunkach określonych przez Usługodawcę przy danej Usłudze. Anulowanie Rezerwacji z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.

4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.

 

V. Uprawnienia i odpowiedzialność IT Sports Solutions

1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do IT Sports Solutions lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, IT Sports Solutions jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.

2. IT Sports Solutions nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikłe z przyczyn niezależnych od IT Sports Solutions,

  b. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,

  c. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,

  d. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

  e. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,

  f. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,

  h. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,

  g. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,

  h. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.

3. IT Sports Solutions ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej IT Sports Solutions.

4. IT Sports Solutions jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. Przywrócenie funkcjonowania Aplikacji nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności.

 

VI. Środki Techniczne

1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Kluby.org za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.

2. Kluby.org posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.

3. System do prawidłowego działania wymaga:
- przeglądarki Mozilla Firefox lub Chrome,
- włączonej obsługi “cookies”,
- włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

 

VII. Dane osobowe. Polityka prywatności.

1. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie.

3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.

5. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji usług świadczonych przez IT Sports Solutions za pomocą Aplikacji, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia. Usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta przez IT Sports Solutions.

8. Klient powinien powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. IT Sports Solutions nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Aplikacji mają Usługodawcy oraz upoważnione osoby świadczące usługi związane z administracją Aplikacji.

10. Administratorem danych osobowych jest IT Sports Solutions Michał Buze z siedzibą w Warszawie, ul. Tołstoja 1 lok. 332.

11. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

12. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@kluby.org.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. IT Sports Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej https://kluby.org

2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

4. IT Sports Solutions zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez IT Sports Solutions w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022.