Regulamin klubu

Niniejszy Regulamin dotyczy wszelkich imprez, zajęć sportowych i innych aktywności organizowanych na obiekcie WSG Yankee, a także wszystkich osób korzystających z Obiektu i urządzeń.

Definicje  przewidziane w Regulaminie:

 1. Obiekt – Centrum Treningowo – Szkoleniowe WSG Yankee w Jankach, Al. Krakowska 16, 05-090 Janki
 2. Użytkownik – Osoba fizyczna określona w paragrafie 1, pkt. 1
 3. Organizator – WSG Academy lub firma zewnętrzna organizująca wydarzenie na Obiekcie
 4. Impreza – wydarzenie odbywające się na Obiekcie, a w szczególności: turniej sportowy, zajęcia sportowe, za które odpowiedzialność w pełni ponosi Organizator

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. Osoby niepełnoletnie mogą być użytkownikami kortów pod opieką rodzica/opiekuna.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie, zajęciach sportowych i inne korzystające z Obiektu i urządzeń są zobowiązane do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających w tymże Obiekcie, jak również do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 3. a) korzystanie z Obiektu odbywa się na podstawie złożonego w Recepcji Klubu grafiku sporządzonego przez administratora obiektu;
 4. b) zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia Obiektu;
 5. c) spożywania na terenie Obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, a także palenia tytoniu;
 6. d) przebywania na terenie Obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
 7. e) wnoszenia i posiadania na terenie Obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
 8. f) wchodzenia i przebywania na terenie Obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników;
 9. g) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 10. Osoby posiadające przedmioty określone w pkt. 2e nie będą wpuszczone na teren Obiektu, a gdy zajdzie taka potrzeba zostanie wezwana Policja.
 11. Wszyscy uczestnicy imprez, zajęć sportowych i inni korzystający z Obiektu i urządzeń w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych ustnie lub drogą radiową przez organizatora imprezy zajęć sportowych i kierowników firm wynajmujących pomieszczenia w Obiekcie, bądź pracowników służb porządkowych. Polecenia te mogą dotyczyć w szczególności:
 • opuszczenia Obiektu w związku z zagrożeniem powstałym w Obiekcie wraz z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o sposobie oznakowania dróg ewakuacyjnych i miejsc najbliższych wyjść z Obiektu,
 • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprez, zajęć sportowych i innych korzystających z Obiektu i urządzeń.
 1. Osoby przebywające na terenie Obiektu są zobowiązane do użytkowania znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przepisami i instrukcjami szczegółowymi.
 2. Służby porządkowe organizatora lub administratora, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia legitymują się identyfikatorami, które muszą zawierać:
 • numer identyfikatora,
 • nazwisko osoby i jej zdjęcie,
 • nazwę wystawcy i okres ważności identyfikatora,
 • pieczęć i podpis wystawcy.
 1. Służby porządkowe Organizatora imprezy lub administratora są zobowiązane nie wpuścić na teren obiektu:
 • osób swoim wyglądem i zachowaniem wskazujących na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • innych osób zachowujących się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu przebywających na terenie Obiektu,
 • osób odmawiających poddania się czynnościom określonym w pkt. 2 ppkt. c, d, e, f.
 1. Zobowiązuje się Organizatora imprez, zajęć sportowych i innych korzystających z Obiektu i urządzeń do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 1. Organizator imprez, zajęć sportowych i inni korzystający z obiektu i urządzeń winni zapoznać osoby przebywające w nim z niniejszym regulaminem oraz zapewnić wszystkimi dostępnymi środkami jego przestrzeganie.
 2. Organizator imprez, zajęć sportowych i wynajmujący Obiekt oświadczają, że są im znane przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy jak również Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Za bezpieczeństwo na imprezie odpowiada jej Organizator.
 4. Za szkody powstałe w trakcie imprezy odpowiada Organizator.
 5. Podczas przebiegu imprezy Organizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, a w szczególności do udrożnienia wszystkich wyjść ewakuacyjnych.
 6. Organizator kontroluje liczbę uczestników imprezy i stwierdza czy do danej imprezy stosują się przepisy o imprezach masowych oraz odpowiednio przestrzega tych przepisów.
 7. Administrator Obiektu zapewnia sprawne działanie instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu Obiektu.

ZASADY REZERWACJI, OPŁAT I KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

 1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie Obiektu, telefonicznie pod numerami telefonu: 22 797 46 17, 798 001 228 lub mailowo: akademia@sportsgroup.pl.
 1. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 2. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
 3. WSG Academy uprawnione jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli osoba posiadająca rezerwację nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
 4. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
 5. Każdy uczestnik zajęć sportowych na obiekcie Centrum Treningowo-Szkoleniowego WSG Yankee w Jankach oraz wynajmujący zobowiązany jest do używania butów przeznaczonych do gry na korcie ziemnym. Brak takiego obuwia uniemożliwia wejście na kort, a pracownikom Obiektu daje prawo do wyproszenia poza teren kortów tenisowych bez możliwości zwrotu opłaty za kort.
 6. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom osoby nadzorującej korty. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Czas rezerwacji jest również czasem do uporządkowania nawierzchni kortu tj. wyrównaniu nawierzchni.
 1. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje - wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu przez osoby grające na korcie po skończonej grze i zejście z kortu.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala WSG Academy. Cennik określający wysokość opłat stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. WSG Academy zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych, treningów zawodników WSG oraz konserwacji Obiektu, o czym poinformuje recepcja klubu.
 1. Wszystkie opłacone rezerwacje, które zostały odwołane z powodów określonych w punkcie powyższym zostaną zwrócone lub zmienione na inny dostępny termin.
 2. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortów.
 3. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn np. atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny termin tylko w uzgodnieniu z recepcją klubu.
 4. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają zawodnicy WSG Academy i posiadacze abonamentów.
 5. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie Obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe) zobowiązane są do jego naprawy lub zwrotu równowartości pieniężnej zniszczonego sprzętu.
 6. WSG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.
 1. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym grającym.
 3. Do prowadzenia nauki gry w tenisa i szkolenia tenisowego na kortach i urządzeniach Klubu uprawnieni są tylko i wyłącznie trenerzy WSG Academy.
 4. Trenerzy, instruktorzy i osoby nauczające spoza Klubu chcące wynająć kort tenisowy celem nauczania innych osób oraz w celach komercyjnych wnoszą opłatę: stawka godzinowa za godzinę w danym sezonie + 20zł, każdorazowo za każdą godzinę gry na kortach WSG Yankee.
 5. WSG Academy nie ponosi odpowiedzialności za udzielane lekcje przez trenerów z zewnętrz.
 6. KARNETY:
 1. a) Uprawniają do gry po cenach rabatowych, zawartych w Cenniku;
 2. b) Zakup jednego karnetu upoważnia do 8 lub 16 godzin gry;
 3. c) Karnet należy opłacić jednorazowo z góry. Płatność w ratach wyklucza możliwość skorzystania z rabatu;
 4. d) Posiadacze karnetów zobowiązani są do dokonywania każdorazowo rezerwacji telefonicznej (karnet to nie stała rezerwacja na dany dzień i godzinę);
 5. e) Karnet jest ważny przez 12 miesięcy;
 6. f) Nie ma możliwości odwołania dokonanej rezerwacji w terminie późniejszym niż 24h przed ustaloną datą rezerwacji.
 7. ABONAMENTY – umowa o rezerwację na czas określony (sezon letni / sezon zimowy):
 8. a) Abonament - umowa o rezerwację na czas określony jest sporządzana na 7 miesięcy (sezon zimowy) od października  do kwietnia lub na 5 miesięcy (sezon letni) od maja do września;
 9. b) Abonamenty uprawniają do gry po cenach rabatowych, zawartych w Cenniku;
 10. c) Abonament należy opłacić jednorazowo. Płatność w ratach wyklucza możliwość skorzystania z rabatu;
 11. d) W umowie o rezerwację na czas ściśle określony ustalane są stałe dni tygodnia i stałe godziny, w których zarezerwowany jest kort dla Najemcy. Najemca nie może dokonać przełożenia terminu gry;
 12. e) Nie ma możliwości odwołania dokonanej rezerwacji w terminie późniejszym niż 24h przed ustaloną datą rezerwacji;
 13. f) Osoby zainteresowane Abonamentem - umową o rezerwację na czas określony proszone są o kontakt mailowy pod adresem : akademia@sportsgroup.pl
 14. Cennik udostępniany jest w recepcji klubu, tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Klubu: www.sportsgroup.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie Obiektu przepisów, zostaną wyproszone z Obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
 2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu.
 1. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby WSG.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników w recepcji Klubu.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Załączniki określone w ninieszym Regulaminie stanowią jego integralną całość.

 

Załącznik nr 1 Regulaminu.

CENNIK wynajmu kortów tenisowych:

Sezon zimowy (październik 2019 - kwiecień 2020)

poniedziałek - piątek

godz. 8:00 - 16:00  50zł / 55min

godz. 16:00 - 22:00   90zł / 55min

sobota – niedziela

godz. 8:00 - 20:00  90zł / 55min

 

CENNIK zajęć WSG Academy (zajęcia z trenerem)

 

 

Grupowe (4-6 osób)

1 zajęcia w tygodniu

250 zł / miesiąc

Grupowe (4-6 osób)

2 zajęcia w tygodniu

400 zł / miesiąc

Grupowe (4-6 osób)

3 zajęcia w tygodniu

600 zł / miesiąc

Indywidualne

Zgodnie z kalendarzem

100 zł + cena kortu /h