Regulamin klubu

Regulamin Korzystania z Obiektu Warszawski Klub Tenisowy „Mera” 

 1. Stowarzyszenie Warszawski Klub „MERA” z siedzibą w Warszawie (02-389) przy al. Bohaterów Września 12, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000040292, REGON 001386869, NIP 5220005893 (zwane dalej „WKT MERA”), oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym gruntu położonego w Warszawie przy al. Bohaterów Września 12, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA1M/00192902/9 i WA1M/00535536/9, jak również właścicielem nieruchomości budynkowych, stanowiących kompleks sportowy z halą tenisową, posadowionych na tym gruncie. WKT MERA prowadzi działalność statutową, której celem jest działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, w tym:  organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki; stałe podnoszenie poziomu sportowego i programowanie rozwoju wychowania fizycznego i masowej kultury fizycznej; udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 2. Z obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy z WKT „Mera”. Klienta musi dokonać rezerwacji telefonicznie lub przez portal kluby.org. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przed grą kartą/gotówką w kasie Klubu lub przez portal kluby.org.  W przypadku braku płatności przed grą WKT Mera zastrzega sobie możliwość wyproszenia Klienta z kortu.
 3. WKT MERA zastrzega sobie prawo do zablokowania rezerwacji Klienta w przypadku zadłużenia na koncie powyżej 50zł.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, WKT „Mera” poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej oraz social mediach.
 5. Cennik klubu można znaleźć na https://wkt-mera.pl/cennik-kortow/ lub w recepcji klubu.
 6. WKT MERA udstępnia następujące usługi: wynajem kortów tenisowych, padlowych, zajęcia grupowe i indywidualne z trenerem, eventów, turniejów
 7. Dokonane płatności nie są zwracane. Można je wykorzystać na usługi w Klubie.
 8. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić każdorazowo przed dokonaniem płatności. WKT MERA zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia faktury po dokonaniu płatności.
 9. WKT MERA zastrzega sobie prawo do zmiany kortu w ramach jednego obiektu (korty 1-3; 4-6; 7-12) bez informowania KLIENTA.Informacja jest dostępna w portalu kluby.org lub przed grą w recepcji klubu.
 10. Bezkosztowego odwołania rezerwacji można dokonać najpóźniej na  24h przed jej rozpoczęciem  telefonicznie/osobiście lub przez portal kluby.org.
 11. W przypadku stałych rezerwacji zastosowanie mają postanowienia umowy, której integralną cześcią jest niniejszy regulamin.
 12. Rezerwacji lub odwołanie kortów można dokonywać na 2 tygodnie do przodu. W przypadku zmiany sezonu WKT MERA zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu do minimum 3 dni w celu przeprowadzenia zmian w grafiku.
 13. Na obiekcie obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe. WKT MERA zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na obiekt osoby posiadającej nieodpowiednie obuwie/strój.
 14. WKT MERA zakazuje wnoszenia na korty hard własnych koszy z piłkami oraz brudnych piłek (po mączce).
 15. Klient ma obowiązek pozostawić po sobie porządek oraz zasiatkować kort wraz z wybiegami (w przypadków kortów ziemnych. )
 16. Klient jest zobowiązany do zakończenia gry najpóźniej na 5 min orzed wyznaczonym czasem w celu przygotowania obiektu dla kolejnego użytkownika.
 17. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest niedozwolone.
 18. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych.
 19. Na Obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami.
 20. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnego zezwolenia władz WKT „Mera”, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 21. Klienci mogą korzystać z kortów jedynie do gry rekreacyjnej bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry. Szkółki, akademie i odpłatne zajęcia prowadzić mogą tylko trenerzy WKT „Mera” lub trenerzy, którzy otrzymali pisemną zgodę władz WKT „Mera”.
 22. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 23. WKT MERA zastrzega sobie prawo do otwarcia szafek każdej nocy. Rzeczy pozostawione w szafkach będą do odbioru przez tydzień na recepcji. Potem będą utylizowane.
 24. Z szatni mogą korzystać tylko klienci WKT „Mera”.
 25. WKT „Mera” umożliwia wypożyczanie rakiet tenisowych wyłącznie za kaucją zwrotną w kwocie 200 zł od rakiety. Kaucja zwrotna pobierana jest wyłącznie w formie gotówki. W przypadku uszkodzenia sprzętu zwrot kaucji zostanie wstrzymany do czasu ustalenia kosztów naprawy. WKT MERA umożliwia wypożyczenie rakiet padlowych w cenie 10zł /h/rakietę. W przypadku uszkodzenia rakiety padlowej KLIENT ponosi koszt za zniszczoną rakietę w kwocie ustalonej przez WKT MERA.
 26. WKT „Mera” nie wypożycza piłek.
 27. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż podopieczny nie ma przeciwskazań do uprawiania sportu.
 28. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.
 29. Klient ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 30. WKT MERA zakazuje celowego uderzania rakietą w kort na hali hard (1-3). Kara za niestosowanie się do powyższego będzie wynosiła 1000zł.
 31. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów/hulajnóg/rolek na korty.
 32. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.
 33. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu lub z powodu siły wyższej. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez WKT „Mera”, środki za rezerwację/zajęcia nie są pobierane.
 34. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.
 35. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji dla Klienta bez podania przyczyn. 
 36. Reklamacje można składać mailowo na adres: reklamacje@wkt-mera.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji 14 dni roboczych.
 37. Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), WKT informuje, iż:
  • a) Administratorem danych osobowych Klienta jest Warszawski Klub Tenisowy "Mera" z siedzibą w Warszawie przy Alei Bohaterów Września 12.
  • b) Inspektorem ochrony danych jest Monika Licińska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować pod adresem: iod@wkt-mera.pl
  • c) Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zamówienia rezerwacji kortu tenisowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f. RODO.
  • d) Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę̨ bezpieczeństwa Klientów. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
  • e) Rozmowy telefoniczne są nagrywane. Nagrania przechowywane są przez 30dni.
  • f) Odbiorcą danych osobowych Klienta jest właściciel witryny www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, gdzie umieszczane są Pani/Pana dane w celu rezerwacji kortu.
  • g) Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • h) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przez który Administrator będzie oferował usługi, a w przypadku żądania ich usunięcia po realizacji usługi przez czas niezbędny do ochrony roszczeń.
  • i) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody również do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • j) Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • k) Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest warunkiem rezerwacji kortu. W razie wykreślenia danych WKT nie może zrealizować zamówienia rezerwacji.
  • l) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania bez wyraźnej zgody Klienta.
  • m) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO WKT informuje, iż Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w ppkt 2). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta.

 

Zarząd WKT "MERA"

Dane Stowarzyszenia:

Warszawski Klub Tenisowy MERA

Al. Bohaterów Wrześnai 12

02-389 Warszawa

NIP: 5220005893

REGON: 001386869

 

 

Warsaw Tennis Club ‘Mera’ – Terms of Use

 1. Warsaw Tennis Club ‘MERA’ Association seated in Warsaw (02-389), al. Bohaterów Września 12, entered into the National Court Register of Associations kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the National Court Register Number (KRS): 0000040292, National Business Registry Number (REGON): 001386869, Tax Identification Number (NIP): 5220005893 (hereinafter referred to as the ‘WTC MERA’), declares that it is a perpetual usufructuary of the land located in Warsaw, al. Bohaterów Września 12, and it is entered into the Land and Mortgage Register maintained by the District Court for Warsaw – Mokotów in Warsaw, 6th Division of Land and Mortgage Register under entry no. WA1M/00192902/9 and WA1M/00535536/9, as well as the owner of buildings that form part of a sports centre with a tennis hall, situated on this land. WTC MERA manages its statutory activity aimed at the popularisation of physical culture through actions relating to sport, physical education, recreation and movement rehabilitation including: the organization and development of physical culture, sport and tourism; constant improvement of sport skills and the programming of the development of physical education and mass physical culture; participation in the local and nationwide sports life, organization of events and training on the physical culture, sports and tourism.
 2. The Facility may be used by individuals, sport organisations and companies after having executed an agreement with WTC ‘Mera’. The Client must make a reservation by phone or online at kluby.org. The Client shall be obliged to make the payment before the game by payment card/cash over the counter in the Club or online at kluby.org. In the event of a lack of payment before the game, WTC Mera reserves the right to ask the Client to leave the court.
 3. WTC MERA reserves the right to deny access to the Client’s reservations in the event that the debt on the account exceeds PLN 50.
 4. The Client shall be obliged to comply with the opening hours of the Facility. Any changes to the functioning of the facility shall be notified by WTC ‘Mera’ to the Client orally, or the relevant information will be presented on the website and in the social media.
 5. The price list of the club is available at https://wkt-mera.pl/cennik-kortow/ or in the reception of the club.
 6. WTC MERA shall offer the following services: tennis & padel court rentals, group & individual activities with instructor, events and tournaments.
 7. Payments made are not refundable. The amounts can be used for the services available in the Club.
 8. A request for an invoice shall be made each time before the payment. WTC MERA reserves the right to refuse issuing an invoice after the payment.
 9. WTC MERA reserves the right to change the court number within one facility (courts 1-3; 4-6; 7-12) without notifying the CLIENT.The information is available online at kluby.org or in the reception of the club before the game.
 10. The reservation may be cancelled free of charge not later than 24h before its start by phone /in person or online at kluby.org.
 11. With regard to regular reservations, the provisions of the contract with these terms of use as an integral part, shall apply.
 12. Court reservations or cancellations may be made 2 weeks in advance. In the case of a season change, WTC MERA reserves the right to reduce the above period to the minimum of 3 days to be able to change the schedule.
 13. Persons using the facility shall wear a sport outfit and put on tennis footwear. WTC MERA reserves the right to refuse entrance to the facility to a person without the appropriate footwear/outfit.
 14. It shall be prohibited to bring one’s own ball baskets and dirty balls (brick dust) to WTC Mera’s hard courts.
 15. The Client shall be obliged to leave the facility in order and smooth the court & enclosures using a net mat (in case of clay courts).
 16. The Client shall be obliged to finish the game not later than 5 minutes before the scheduled end time to prepare the facility for further use.
 17. Dogs are not allowed to enter the Facility.
 18. Alcohol consumption is allowed on the premises of the Facility in the designated catering points only.
 19. Smoking outside designated areas in the Facility, including e-cigarettes, is forbidden.
 20. Any type of business activity, without prior written consent of WTC ‘Mera’ Management, in particular commercial and marketing activity, the provision of services, including the distribution of leaflets, posters, sales of goods, offering and delivering services, is forbidden on the premises of the Facility.
 21. The Clients may use the courts for recreational games only, with no right to offer tennis lessons against payment. Schools, academies and lessons against payment may be conducted by WTC ‘Mera’ instructors only or by instructors having written consent from WTC ‘Mera’ Management.
 22. WTC ‘Mera’ shall not be held liable for any items left in changing rooms or on the premises of the facility.
 23. WTC MERA reserves the right to open the lockers each night. Any items left in the lockers can be collected at the reception within 7 days. After that period, such items will be disposed of.
 24. Changing rooms may be used by WTC ‘Mera’ clients only.
 25. WTC ‘Mera’ offers the rental of tennis rackets upon payment of a refundable deposit of PLN 200 for each racket. The refundable deposit is payable in cash only. In the event that the equipment has been damaged, the deposit will not be returned until the repair costs have been determined. WTC MERA offers the rental of padel rackets to the amount of PLN 10 /h/racket. In the event that a padel racket has been damaged, the CLIENT shall bear the cost of the damaged racket in the amount stipulated by WTC MERA.
 26. WTC ‘Mera’ does not rent balls.
 27. The Client taking part in sport activities declares that they have no health contraindications to take up physical exercises and they participate in sport activities on their own responsibility. In the case of minors, the parent / legal guardian declares that such a minor has no contraindications to be involved in sport activity.
 28. WTC ‘Mera’ shall not be held liable for incidents occurring in the aftermath of a failure to comply with these terms of use, rules applicable in the Facility, exercise programme and the instructions & recommendations of the Staff.
 29. The Client shall take full financial & legal responsibility for any and all damage or destruction of the equipment and accessories, technical devices as well as of the court surface.
 30. It is prohibited to intentionally hit WTC MERA’s hard court (1-3) with one’s racket. The failure to comply will result in the penalty fee of PLN 1000.
 31. It is forbidden to bring bicycles/scooters/roller blades to the courts of the Facility.
 32. Rooms, sports & recreational equipment and sanitary facilities shall be used in accordance with their purpose. Dressing rooms, shower rooms and bathrooms are to be kept clean and tidy.
 33. WTC ‘Mera’ reserves the right to close the Club on bank & public holidays as well as on the days of sport tournaments or maintenance and repair work, or cleaning of the Facility, or due to force majeure. In the event that the Club is closed and the activities are cancelled on the grounds attributable to WTC ‘Mera’, the amounts for the reservation/activity will not be charged.
 34. WTC ‘Mera’ reserves the right to refuse the Client’s admission to the Club without stating reasons.
 35. WTC ‘Mera’ reserves the right to refuse reservation to a Client without stating reasons.
 36. Complaints can be filed via e-mail to the following address: reklamacje@wkt-mera.pl. Complaint handling time: 14 working days.
 37. Pursuant to article 13 and article 14 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR), WTC shall inform you as follows:
  • a) The controller of the personal data of the Client is Warsaw Tennis Club ‘Mera’ seated in Warsaw, Aleja Bohaterów Września 12.
  • b) The Data Protection Supervisor is Monika Licińska. In the case of any doubt in connection with the processing of your data, please do not hesitate to refer to the following contact point: iod@wkt-mera.pl
  • c) The processing of the personal data of the Client will be done to accept and perform the reservation request for a tennis court pursuant to article 6 section 1 f GDPR.
  • d) The Facility is monitored to improve the safety of Clients. Monitoring records are stored for 14 days. The monitoring is carried out in a way that will not infringe the personal interests of the Clients.
  • e) Telephone calls are recorded. The recordings are stored for the period of 30 days.
  • f) The recipient of the Client’s personal data is the owner of the website www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, where your personal data are kept for the purpose of court reservation.
  • g) The Client’s personal data will not be transferred to third countries or international organizations.
  • h) The Client’s personal data will be stored for as long as the Controller is offering services and in the case that a removal of such data has been requested after the delivery of a service, during the period that is necessary to secure the claims.
  • i) The Client has a right to obtain access to their personal data, right to rectification, erasure of personal data, restriction of the processing, the right to data portability, and to object to the processing, and in the event that the processing is done based on a consent, the right to withdraw such consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
  • j) Should the Client find that the processing of their personal data constitutes an infringement of GDPR, they are entitled to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office.
  • k) Provision by the Client of their personal data including the first and last name, e-mail address and the phone number is a precondition for a court reservation. In the case of a data removal, WTC will not be able to implement the reservation request.
  • l) Data processing will not be carried out by automated means, including profiling, without the express consent from the Client.
  • m) Pursuant to article 21 section 4 GDPR, WTC is informing that the Client is entitled to object to the processing of their personal data. The objection must be made with the data protection supervisor, whose contact details are given in item 2). Pursuant to article 21 section 1 GDPR, while making an objection, the grounds relating to the particular situation of the Client must be indicated.

 

WTC ‘MERA’ Management

Association Information:

Warsaw Tennis Club MERA

Al. Bohaterów Września 12

02-389 Warszawa

Tax Identification Number NIP: 5220005893

National Business Registry Number REGON: 001386869

 

 

Правила пользования Объектом Варшавского теннисного клуба «Mera»

 1. 1. Ассоциация Варшавский клуб "MERA" с юридическим адресом в Варшаве (02-389) ал. Героев Сентября 12, внесенная в реестр объединений Национального Судебного Реестра, который ведет Районный Суд Варшавы в Варшаве, XII Хозяйственный Отдел Национального Судебного Реестра под номером: KRS 0000040292, REGON 001386869, NIP 5220005893 (далее именуемый "WKT MERA"), заявляет, что является бессрочным владельцем земли, расположенной в Варшаве по адресу ал. Героев Сентября 12, в отношении которого в VI отделе Земельно-Ипотечного Реестра Районного Суда Варшава-Мокотув в Варшаве ведутся земельно-ипотечные реестры под номерами WA1M/00192902/9 и WA1M/00535536/9, а также собственником расположенных на этом участке строительных объектов, представляющих собой спортивный комплекс с теннисным залом. WKT MERA осуществляет уставную деятельность, направленную на распространение физической культуры посредством деятельности в области спорта, физического воспитания, рекреации и двигательной реабилитации, в том числе: организация и развитие физической культуры, спорта и туризма; постоянное повышение спортивного уровня и программирование развития физического воспитания и массовой физической культуры; участие в местной и общенациональной спортивной жизни, организация мероприятий и тренировок в области физической культуры, спорта и туризма.
 2. Объект может быть использован частными лицами, спортивными организациями, организациями труда после заключения договора с WKT „Mera”. Клиент должен сделать резервацию по телефону или через портал kluby.org. Клиент обязан произвести оплату до начала игры картой/наличными в кассе клуба или через портал kluby.org. В случае неоплаты до начала игры WKT Mera оставляет за собой право попросить клиента покинуть корт.
 3. WKT MERA оставляет за собой право заблокировать бронирование Клиента в случае задолженности более 50 злотых по счету.
 4. Клиент обязан соблюдать часы работы Объекта. О любых изменениях в работе объекта WKT „Mera” информирует Клиента в устной форме или размещает соответствующую информацию на своем сайте и в социальных сетях.
 5. Прайс-лист клуба можно найти на сайте https://wkt-mera.pl/cennik-kortow/ или на рецепции клуба.
 6. WKT MERA предоставляет следующие услуги: аренда теннисных и паддл-кортов, групповые и индивидуальные занятия с тренером, мероприятия, турниры.
 7. Внесенные платежи не подлежат возврату. Они могут быть использованы для оплаты услуг в Клубе.
 8. Счета-фактуры должны запрашиваться каждый раз до осуществления платежа. WKT MERA оставляет за собой право отказать в выставлении счета после оплаты.
 9. WKT MERA оставляет за собой право менять корты в пределах одного объекта (корты 1-3; 4-6; 7-12) без уведомления КЛИЕНТА. Информация доступна на портале kluby.org или перед игрой на рецепции клуба.
 10. Бесплатную отмену бронирования можно произвести не позднее чем за 24 часа до начала игры по телефону/лично или через портал kluby.org.
 11. В случае постоянного бронирования применяются положения договора, неотъемлемой частью которого являются данные условия.
 12. Бронирование или отмена бронирования возможны не более чем за 2 недели. В случае смены сезона WKT MERA оставляет за собой право сократить этот срок минимум до 3 дней для внесения изменений в расписание.
 13. На объекте обязательна спортивная одежда и соответствующая теннисная обувь. WKT MERA оставляет за собой право не допускать на объект лица, одетые в несоответствующую обувь/одежду.
 14. WKT MERA запрещает приносить на корты собственные корзины с мячами, а также грязные мячи (после игры).
 15. Клиент обязан оставить после себя порядок, включая уборку корта (в случае грунтовых кортов).
 16. Клиент обязан закончить игру не позднее, чем за 5 минут до окончания своего времени, чтобы подготовить объект для следующего клиента.
 17. Приводить собак на территорию Объекта не разрешается.
 18. Употребление алкоголя на территории Объекта возможно только в специально отведенных для этого местах общественного питания.
 19. Курение, включая электронные сигареты, на территории Объекта запрещено, за исключением специально отведенных мест.
 20. Запрещается осуществлять на территории Объекта без письменного разрешения руководства WKT „Mera” любую деятельность, в частности: коммерческую, маркетинговую и сервисную, включая распространение листовок, вывешивание плакатов, продажу товаров, предложение и оказание услуг.
 21. Клиенты могут использовать корты только для развлекательной игры без права проведения платных занятий. Платные занятия могут проводить только тренера WKT „Mera” или тренера, получившие письменное разрешение от руководства WKT „Mera”.
 22. WKT „Mera” не несет ответственности за вещи, оставленные в раздевалках или на территории объекта.
 23. WKT MERA оставляет за собой право открывать шкафчики каждую ночь. Вещи, оставленные в шкафчиках, можно будет забрать в течение недели на стойке регистрации. После этого они будут утилизированы.
 24. Гардеробной могут пользоваться только клиенты WKT "Mera".
 25. WKT „Mera” разрешает прокат теннисных ракеток исключительно под залог в размере 200 злотых за ракетку. Возвращаемый залог взимается только в виде наличных денег. В случае повреждения оборудования возврат залога удерживается до выяснения стоимости ремонта. WKT MERA позволяет брать ракетки напрокат по цене 10 злотых в час за ракетку. В случае повреждения ракетки КЛИЕНТ оплачивает стоимость поврежденной ракетки в размере, установленном WKT MERA.
 26. WKT „Mera” не предоставляет в аренду мячи.
 27. Клиент, участвующий в спортивных мероприятиях, заявляет, что не имеет противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям спортом и занимается спортом под собственную ответственность. В случае несовершеннолетних лиц родитель/законный опекун заявляет, что клиент не имеет противопоказаний к занятиям спортом.
 28. WKT „Mera” не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения настоящих правил и норм, действующих на Объекте, программ тренировок и инструкций, предписанных персоналом Объекта.
 29. Клиент несет полную финансовую и юридическую ответственность за повреждение или уничтожение оборудования, технических устройств, а также поверхности кортов.
 30. WKT MERA запрещает умышленные удары ракеткой по корту на площадке hard (1-3). Штраф за невыполнение вышеуказанных требований составляет 1000 злотых.
 31. На территорию Объекта запрещено проносить на корты велосипеды/скутеры/ролики.
 32. Использование залов, спортивно- рекреационных устройств и санитарных комнат должно соответствовать их назначению. В раздевалках, душевых и туалетах должна поддерживаться чистота.
 33. WKT „Mera” оставляет за собой право закрыть Клуб в праздничные и нерабочие дни, а также в дни проведения спортивных соревнований или работ по техническому обслуживанию, ремонту или уборке, либо в связи с форс-мажорными обстоятельствами. В случае закрытия Клуба и отмены занятий по причинам, связанным с WKT „Mera”, плата за бронирование/занятия не взимается.
 34. WKT „Mera” оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме в Клуб без объяснения причин.
 35. WKT „Mera” оставляет за собой право отказать Клиенту в бронировании без объяснения причин (как-то вежливо отказать в записи на занятия и т.п.).
 36. Жалобы могут быть поданы по электронной почте на адрес: reklamacje@wkt-mera.pl. Срок рассмотрения жалоб составляет 14 рабочих дней.
 37. Согласно статей 13 и 14 общего регламента по защите личных данных от 27 апреля 2016 г. (RODO), WKT сообщает следующее:
  a) Администратором персональных данных Клиента является Варшавский Теннисный Клуб "Mera" с юридическим адресом в Варшаве: ал. Героев Сентября 12.
  b) Ответственным за защиту данных является Моника Лициньска. Если у Вас возникнут какие-либо сомнения по поводу обработки касающихся Вас данных, пожалуйста, обращайтесь по адресу: iod@wkt-mera.pl.
  c) Персональные данные Клиента будут обрабатываться с целью принятия и обработки заказа на бронирование теннисного корта на основании Статьи 6 ust 1 lit. f. RODO.
  d) Объект находится под видеонаблюдением с целью повышения безопасности клиентов. Записи с камер хранятся в течение 14 дней. Мониторинг осуществляется таким образом, чтобы не нарушать личные права Клиентов.
  e) Ведутся записи телефонных разговоров. Записи хранятся в течение 30 дней.
  f) Получателем персональных данных Клиента является владелец сайта www.korty.org.pl - ООО “Tenis NETwork” улица Старощиньска 1/3 кабинет 16, 02-516 Варшава, на котором размещаются личные данные с целью бронирования корта.
  g) Персональные данные Клиента не будут передаваться третьим лицам или международным организациям.
  h) Персональные данные Клиента будут храниться в течение срока, на который Администратор предлагает услугу, а в случае запроса на удаление после оказания услуги - в течение времени, необходимого для защиты претензий.
  i) Клиент имеет право доступа к содержанию своих данных, а также право на их исправление, удаление, ограничение обработки, право на перенос данных, право на возражение и, если обработка имеет место, право на отзыв в любое время без ущерба для законности осуществляемой обработки на основании согласия перед ее отменой.
  j) Если Клиент считает, что обработка его персональных данных нарушает положения RODO, он имеет право подать жалобу Президенту Управления по Защите Данных.
  k) Предоставление Клиентом персональных данных в виде имени и фамилии, адреса электронной почты и номера телефона является условием бронирования корта. В случае удаления данных, WKT не сможет реализовать заказ на бронирование.
  l) Данные не будут обрабатываться автоматически, включая профилирование, без прямого согласия Клиента.
  m) Согласно ст. 21 ust. 4 RODO WKT информирует о том, что Клиент имеет право возражать против обработки персональных данных. Возражение должно быть представлено сотруднику по защите данных, контактные данные которого указаны в пункте 2). Согласно ст. 21 ust. 1 RODO при подаче возражения должны быть указаны причины, связанные с конкретной ситуацией Клиента.

 

Zarząd WKT "MERA"

Dane Stowarzyszenia:

Warszawski Klub Tenisowy MERA

Al. Bohaterów Wrześnai 12

02-389 Warszawa

NIP: 5220005893

REGON: 001386869