Regulamin klubu

Regulamin Korzystania z Obiektu Warszawski Klub Tenisowy „Mera” 

 1. Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy z WKT „Mera” (np. abonament) lub opłata jednorazowa. W przypadku Klienta jednorazowego musi on dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, WKT „Mera” poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
 3. Odwołanie rezerwacji:
 • w przypadku indywidualnej rezerwacji nie odwołanej na 24 godziny przed zarezerwowaną grą Klient ponosi pełna opłatę według aktualnie obowiązującego cennika,
 • w przypadku abonamentu zastosowanie mają postanowienia umowy.
 1. Klient korzystający z kortów ziemnych:
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego,
 • po skończonej grze należy posiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.
 1. Klient korzystający z kortów halowych:
 • zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, czystego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego na nawierzchni typu Novacrylic.
 1. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest niedozwolone.
 2. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych.
 3. Na Obiekcie obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów.
 4. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnego zezwolenia władz WKT „Mera”, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 5. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 6. Z szatni mogą korzystać tylko klienci WKT „Mera”.
 7. WKT „Mera” umożliwia wypożyczanie rakiet wyłącznie za kaucją zwrotną w kwocie 200 zł od rakiety. Kaucja zwrotna pobierana jest wyłącznie w formie gotówki. W przypadku uszkodzenia sprzętu zwrot kaucji zostanie wstrzymany do czasu ustalenia kosztów naprawy.
 8. WKT „Mera” nie wypożycza piłek.
 9. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność.
 10. WKT „Mera” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.
 11. Klient/Osoba ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 12. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów na korty.
 13. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.
 14. Niezależnie od obowiązującego harmonogramu zajęć, WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu.
 15. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez WKT „Mera”, Klient ma prawo do przedłużenia okresu objętego abonamentem o ilość dni, w których nie mógł skorzystać z zajęć zgodnie z harmonogramem.
 16. WKT „Mera” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.
 17. Klient jednorazowo korzystający z kortów zobowiązany jest dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 18. Klienci mogą korzystać z kortów jedynie do gry rekreacyjnej bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry. Szkółki, akademie i odpłatne zajęcia prowadzić mogą tylko trenerzy WKT „Mera” lub trenerzy, którzy otrzymali pisemną zgodę władz WKT „Mera”.
 19. Reklamacje można słakdać na piśmie w siedzibie klubu tj. Al. Bohaterów Wrześnaia 12 02-389 WArszawa w recepcji klubu w godz. 9:00-17:00. Termin rosparezenia reklamacji 14 dni roboczych.
 20. Cennik klubu można znaleźć na https://wkt-mera.pl/cennik-kortow/ lub w recepcji klubu.
 21. Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), WKT informuje, iż:
  • a) Administratorem danych osobowych Klienta jest Warszawski Klub Tenisowy "Mera" z siedzibą w Warszawie przy Alei Bohaterów Września 12.
  • b) Inspektorem ochrony danych jest Monika Licińska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować pod adresem: iod@wkt-mera.pl
  • c) Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zamówienia rezerwacji kortu tenisowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f. RODO.
  • d) Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę̨ bezpieczeństwa Klientów. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
  • e) Odbiorcą danych osobowych Klienta jest właściciel witryny www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa gdzie umieszczane są Pani/Pana dane w celu rezerwacji kortu.
  • f) Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • g) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przez który Administrator będzie oferował usługi, a w przypadku żądania ich usunięcia po realizacji usługi przez czas niezbędny do ochrony roszczeń.
  • h) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody również do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • i) Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • j) Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest warunkiem rezerwacji kortu. W razie wykreślenia danych WKT nie może zrealizować zamówienia rezerwacji.
  • k) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania bez wyraźnej zgody Klienta.
  • l) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO WKT informuje, iż Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w ppkt 2). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta.

 

Zarząd WKT "MERA"

Dane Stowarzyszenia:

Warszawski Klub Tenisowy MERA

Al. Bohaterów Wrześnai 12

02-389 Warszawa

NIP: 5220005893

REGON: 001386869

 

English

 

Warsaw Tennis Club ‘Mera’ – Terms of Use

 1. The Facility may be used by individuals, sport organisations and companies after having executed an agreement with WTC ‘Mera’ (e.g. subscription) or a single payment. For a single game, a reservation as well as a payment in the Club before the game is necessary.
 2. The Client is obliged to comply with the opening hours of the Facility. WTC ‘Mera’ will notify any changes to the functioning of the Facility to the Client orally or by presenting the relevant information on its website.
 3. Cancellation of reservations:
 • for an individual reservation that has not been cancelled 24 hours before the game, the Client shall make the full payment according to the current price list,
 • for subscriptions, the provisions of the agreement shall apply.
 1. The Client using clay courts:
 • is obliged to wear complete sport uniform and put on tennis footwear,
 • after the game, smooth the court and its surroundings using a net mat and leave the court in order.
 1. The Client using indoor courts:
 • is obliged to wear complete sport uniform and put on clean sport footwear for tennis on Novacrylic surface.
 1. Taking dogs to the Facility is prohibited.
 2. Alcohol consumption on the premises of the Facility is allowed in the designated catering points only.
 3. Smoking in the Facility, including e-cigarettes is strictly forbidden.
 4. Any type of business activity, without prior written consent of WTC ‘Mera’ Management, in particular commercial and marketing activity or providing services, including the distribution of leaflets, posters, sales of goods, offering and delivering services is forbidden on the premises of the Facility.
 5. WTC ‘Mera’ shall not be held responsible for any items left in changing rooms and on the premises of the facility.
 6. Changing rooms may be used by WTC ‘Mera’ clients only.
 7. WTC ‘Mera’ offers the rental of tennis rackets upon payment of a refundable deposit of PLN 200 for each racket. The deposit is paid in cash only. In the event that the equipment has been damaged, the deposit will not be returned until the repair costs are determined.
 8. WTC ‘Mera’ does not rent balls.
 9. The Client taking part in sport activities declares that they have no health contraindications to take up physical exercises and they participate in sport activities on their own responsibility.
 10. WTC ‘Mera’ shall not be held responsible for incidents occurring in the aftermath of a failure to comply with these terms & regulations, rules applicable in the Facility, exercise programme and the instructions & recommendations of the Staff.
 11. The Client/Person shall take full financial & legal responsibility for any and all damage or destruction of the equipment and accessories, technical devices as well as of the court surface.
 12. It is forbidden to bring bicycles to the courts of the Facility.
 13. Rooms, sports & recreational equipment and sanitary facilities shall be used in accordance with their purpose. Dressing rooms, shower rooms and bathrooms are to be kept clean and tidy.
 14. Irrespective of the activity schedule, WTC ‘Mera’ reserves the right to close the Club on bank & public holidays as well as on the days of tournaments or maintenance and repair work or cleaning of the Facility.
 15. In the event that the Club is closed and the activities are cancelled on the grounds attributable to WTC ‘Mera’, the Client is authorized to extend the subscription period by the number of days that the Client could not take part in the activities according to the schedule.
 16. WTC ‘Mera’ reserves the right to refuse to admit a Client to the Club without providing reasons.
 17. A one-time Client is obliged to make a reservation and make a payment in the Club before using the courts.
 18. The Clients may use the courts for recreational games only, with no right to offer tennis lessons against payment. Schools, academies and lessons against payment may be conducted by WTC ‘Mera’ trainers only or trainers with written consent from WTC ‘Mera’ Management.
 19. Pursuant to article 13 and article 14 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR), WTC advises as follows:
  • a) The controller of the personal data of the Client is Warsaw Tennis Club ‘Mera’ seated in Warsaw, Aleja Bohaterów Września 12.
  • b) The Data Protection Supervisor is Monika Licińska. In the case of any doubt in connection with the processing of your data, please do not hesitate to contact the following contact point: iod@wkt-mera.pl
  • c) The processing of the personal data of the Client will be done to accept and perform the reservation of a tennis court pursuant to article 6 section 1 f. GDPR.
  • d) The Facility is monitored to improve the safety of Clients. Monitoring records are stored for 14 days. The monitoring is carried out in a manner that shall not infringe the personal interests of the Clients.
  • e) The recipient of the Client’s personal data is the owner of the website www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, where your personal data is kept for the purpose of court reservation.
  • f) The Client’s personal data will not be transferred to third countries and international organizations.
  • g) The Client’s personal data will be stored during the period in which the Controller is offering services and in the case that a removal of such data is requested after the delivery of a service, during a period that is necessary to secure the claims.
  • h) The Client is entitled to access their personal data and correct it, remove it, limit processing, move data, object to processing and in the case that the processing is done on the basis of a consent to withdraw such consent at any time without prejudice to the compliance with the law of the processing which was done on the basis of the consent before its withdrawal.
  • Should the Client find that the processing of their personal data constitutes an infringement of GDPR, they have the right to appeal to the President of the Personal Data Protection Office.
  • j) Provision by the Client of personal data such as the first and last name, e-mail address and phone number is a precondition for a court reservation. In the case of a data removal, WTC may not make the reservation.
  • k) Data processing will not be carried out by automated means, including profiling, without the express consent given by the Client.
  • l) Pursuant to article 21 section 4 GDPR, WTC is informing that the Client has the right to object to their personal data processing. Such objection shall be filed to the Data Protection Supervisor, whose contact details can be found in item 2). Pursuant to article 21 section 1 GDPR, while filing an objection, grounds relating to the particular situation of the Client shall be indicated.

 

WTC ‘MERA’ Management

 

Español

 

Términos y condiciones del club de tenis ,,Mera’’ en Varsovia.

 1. Las personas individuales, las organizaciones deportivas o establecimientos de trabajo pueden disfrutar del club tras haber firmado un acuerdo con WKT ,,Mera’’ ( p.e. suscripción) o pago único. En el caso de cliente único, el cliente tiene que hacer la reserva y pagar la tasa en el club antes del juego.
 2. El cliente está obligado a respetar el horario de apertura de Club. WKT ,,Mera’’ informará al cliente de cualquier cambio del funcionamiento del club de manera oral o pondrá el mensaje apropiado.
 3. La cancelación de la reserva:
 • En el caso de la reserva individual que no esté cancelada 24 horas antes del juego reservado, el cliente tiene que pagar la tasa total de acuerdo con la lista de los precios actuales.
 • En el caso de suscripción se aplican los términos del contrato.
  1. El cliente que utiliza las canchas:
 • Está obligado a llevar un traje deportivo completo y unos zapatos destinados al jugar el tenis.
 • Después de finalizer el juego, la cancha debe tener la red colgada junto con las canchas de fondo y además, la cancha debe estar dejada en el orden correto.
  1. El cliente que usa las canchas cubiertas:
 • Está obligado a llevar un traje deportivo adecuado y limpio y unos zapatos destinados al jugar el tenis sobre una superficie Novacrylic.
  1. No se permite traer los perros a la zona del club.
  2. El consume de alcohol en la zona del club es posible solo en el punto de venta gastronómica designada.
  3. Existe una prohibición absoluta de fumar en la zona del club incluyendo los cigarillos electrónicos.
  4. Está prohibido realizer cualquier actividad en la zona del club sin la autorización escrita de las autoridades de WKT ,,Mera’’, en particular las actividades comerciales y de marketing y servicios incluyendo la distribución de folletos, colgar los carteles, la venta de productos, ofrecer y la prestación de servicios.
  5. WKT ,,Mera’’ no es responsable de los objetos dejados en el vestuario y en la zona del club.
  6. Solo los clientes del WKT ,,Mera’’ pueden usar el vestuario.
  7. WKT ,,Mera’’ le permite prestar las raquetas de tenis solo con un depósito reembolsable de 200 pln por raqueta. El depósito reembolsable se cobra solo en efectivo. En caso de daños en el equipo se retendrá el reembolso del depósito hasta que se pague los costes de reparación.
  8. WKT ,,Mera’’ no presta las pelotas del tenis.
  9. El cliente que participa en las actividades deportivas declara que no existen ningunas contraindicaciones de salud para realizer los ejercicios físicos y que practica el deporte bajo su propia responsabilidad.
  10. WKT ,,Mera’’ no es responsable de los accidentes resultantes del incumplimiento de este reglamento, las normas vigentes en la zona del club, el plan de ejercitar y las instrucciones recomendadas por los empleados del club.
  11. La persona/El cliente asume la total responsabilidad financiera y legal por cualquier daño o destrucción de equipos, electrodomésticos, dispositivos técnicos, así como la superficie de las canchas.
  12. Está prohibido llevar bicicletas a las canchas de la zona del club.
  13. El uso de las aulas, los dispositivos recreativos y deportivos y las salas sanitarias debe ser conforme a los fines previstos. Hay que mantener el orden en los vestuarios, las duchas y en los baños.
  14. Independientemente del horario actual del ejercitar, WKT ,,Mera’’ se reserva el derecho de cerrar el club durante los días festivos y los días libres del trabajo por ley así como los días en que se organicen competiciones deportivas o se realicen trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza.
  15. En caso de cerrar el club y cancelación de clases, causadas por WKT ,,Mera’’, el cliente tiene derecho a ampliar el plazo cubierto por la suscripción por el número de días durante los cuales no pudo asistir a clases según el horario.
  16. WKT ,,Mera’’ se reserve el derecho de negarse a admitir al cliente en el club sin dar razones.
  17. El cliente que use las canchas solo por una vez está obligado a hacer reserva y pagar la tasa en el club antes del juego.
  18. Los clientes pueden usar las canchas solo para juegos recreativos, sin derecho a realizer un curso de juego pagado. Las escuelas, academías y clases pagadas solo pueden ser realizadas por entrenadores de WKT ,,Mera’’ o entrenadores que hayan recibido el consentimiento por escrito de las autoridades de WKT ,,Mera.’’
  19. Con arreglo a art. 13 y art.14 del Reglamento General de Protección de Datos personales de 27 abril 2016 (GDPR) WTK ,,Mera’’ informa que:
 • El administrador de datos personales del cliente es WTK ,,Mera’’* con sede en Varsovia en la avenida Bohaterów Września 12.
 • b) El Responsable de la Protección de Datos (RPD) es Monika Licińska. En caso de cualquier duda relacionada con el tratamiento de sus datos, no dude en contactarnos en: iod@wkt-mera.pl
 • c) Los datos personales del cliente se proceserán con el fin de aceptar e implementar la orden de reserva a la cancha de tenis de conformidad con el art. 6 sección 1 lit.f. GDPR.
 • d) El club está monitoreado para mejorar la seguridad de los clientes. Los registros de cámaras de vigilancia se mantienen durante un periodo de 14 días. El seguimiento se lleva a cabo de forma que no perjudique a los derechos personales de los clientes.
 • e) El destinatario de los datos personales del cliente es el propietario del sitio web www.korty.org.pl – TenisNETwork compañía civil en la calle Starościńska 1/3 sitio 16, 02-516 Varsovia, donde se coloca los datos de Ustedes con el fin de reservar una cancha.
 • f) Los datos personales del cliente no serán transferidos a los países terceros y organizaciones internacionales.
 • g) Los datos personales del cliente se conservarán durante el periodo en el cual el Administrador ofecerá los servicios y en el caso de que se  requiera eliminarlos después de la prestación del servicio, durante el tiempo necesario para proteger las reclamaciones.
 • h) El cliente tiene derecho a acceder sus datos personales y derecho a recitificación, suprimir, limitar el tratamiento y también derecho a transferir datos, derecho a oponerse, y en el caso de que el tratamiento se basa en el consentimiento, también a retirarlo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud de tratamiento, que se hizo sobre la base del consentimiento antes de su retirada.
 • Si el cliente considera que el tratamiento de sus datos personales afecta a las disposiciones del RGPD, tiene derecho a presentar una reclamación ante el Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales.
 • j) La presentación de los datos personales por parte de cliente en forma de nombre y apellido, dirección del correo electrónico y número de teléfono es una condición para reservar la cancha. En caso de eliminación de los datos, WKT no puede cumplir con la orden de la reserva.
 • k) Los datos no se proceserán de forma automatizada, incluso en forma de elaboración de perfiles, sin el consentimiento expreso del cliente.
 • l) Según el art.21 seg.4 GDPR, WKT informa que el cliente tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales. La objeción debe enviarse al Responsable de la Protección de Datos cuyos datos de contacto se indican en el punto 2. Según el art. 21 seg.1 GDPR, enviando una objeción, indique los motivos relacionados con la situación específica del cliente.

*WKT -  el club de tenis en Varsovia.

 

Las autoridades de WKT ,,Mera"

 

Pусский

 

Правила поведения на территории   Варшавского теннисного клуба «Мера» 

 1. Клубом могут пользоваться физические лица, спортивные организации, компании  после заключения договора с WKT «Mera» (например, покупки абонемента ) или разового платежа. В случае индивидуального клиента, посетитель должен ранее зарезервировать время  и оплатить в клубе перед игрой.
 2. Клиенты обязаны соблюдать часы работы Объекта. WKT «Mera» устно проинформирует заказчика о любых изменениях в работе объекта или разместит соответствующую информацию на своем сайте.
 3. Отмена бронирования:
 • в случае, индивидуального бронирования, которое не будет отменено за 24 часа до забронированной игры, клиент оплачивает полную стоимость в соответствии с действующим ценником ,
 • в случае абонемента применяются условия договора.
 1. Клиент, использующий теннисные грунтовые корты:
 • должен прийти в соответствующей спортивной одежде, в сменной спортивной обуви, предназначенной для игры в теннис,
 • после окончания игры корт нужно оставить в надлежащем порядке.
 1. Клиент, использующий крытые корты:
 • должен прийти в соответствующей спортивной одежде, в сменной спортивную обуви, предназначенной для игры в теннис на поверхности из новакрила ,
 1. Запрещается приводить собак на территорию Объекта.
 2. Употребление алкогольных напитков на территории Объекта возможно только в специально отведенных местах общественного питания.
 3. В Объекте строго запрещается курить сигареты, в том числе электронные сигареты .
 4. Запрещается осуществлять любую деятельность на территории Объекта без письменного согласия властей WKT «Mera», в частности коммерческую, маркетинговую и сервисную деятельность, включая распространение листовок, флаеров, демонстрацию плакатов, продажу товаров, предложение и оказание услуг.
 5. WKT "Mera" не несет ответственности за вещи, оставленные в гардеробе, а так же на территории объекта .
 6. Раздевалками могут пользоваться только клиенты WKT «Mera».
 7. WKT "Mera" даёт в аренду теннисные ракетки только с залогом 200 злотых за каждую ракетку. Залог принимаем только наличными.  В случае повреждения оборудования возврат залога удерживается до определения стоимости ущерба и ремонта .
 8. WKT "Mera" не даёт в аренду теннисные мячи.
 9. Клиент, приходя и участвуя в спортивных мероприятиях, подтверждает, что для физических упражнений нет противопоказаний для здоровья и что он занимается спортом под своей личной ответственностью. ( или может на свой страх и риск)
 10. WKT «Mera» не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения вышеуказанных правил, действующих в Объекте правил, программ тренировок и инструкций, а так же рекомендаций рекомендованных сотрудниками Объекта.
 11. Клиент несет полную финансовую и юридическую ответственность за любой ущерб или разрушение оборудования, приспособлений, технических устройств, а также поверхности теннисного корта.
 12. Запрещается на территорию Объекта заезжать на велосипеде.
 13. Использование помещений, спортивно-оздоровительных и санитарных помещений должно использоваться соответственно с их назначением. Придерживайтесь   порядка в  раздевалках, душевых и туалетах.
 14. Независимо от текущего расписания занятий, WKT «Mera» оставляет за собой право закрыть Клуб в праздничные дни, а также в дни, когда проводятся спортивные соревнования или проводятся работы по техническому обслуживанию, ремонту или уборке.
 15. В случае закрытия Клуба и отмены занятий со стороны клуба WKT «Mera», Клиент имеет право продлить  абонемент на такое количество дней, в течение которых он не мог посещать занятия согласно расписанию.
 16. WKT "Mera" оставляет за собой право отказать Клиенту и запретить вход в Клуб без объяснения причин.
 17. Клиент, который хочет единоразово прийти в клуб должен заранее забронировать время и оплатить стоимость в Клубе перед игрой.
 18. Клиенты могут использовать теннисные корты только для развлекательных игр без права проведения платного игрового курса. Академии и школы могут проводить  платные занятия с тренерами WKT "Mera" или тренерами, получившими письменное согласие от властей WKT "Mera".
 19. В соответствии со ст. 13 и ст. 14 Общего регламента о защите персональных данных от 27 апреля 2016 г. (RODO), WKT сообщает, что:
 • Администратором персональных данных Клиента является Варшавский теннисный клуб "Mera" с местонахождением в Варшаве по адресу Aleja Bohaterów Września 12.
 • б) Моника Личиньска - уполномоченный по защите персональных данных. В случае каких-либо сомнений, связанных с обработкой ваших данных, не стесняйтесь и немедленно обращайтесь по адресу: iod@wkt-mera.pl
 • в)Персональные данные Клиента будут обрабатываться с целью принятия и выполнения распоряжения о бронировании теннисного корта в соответствии со ст. 6 секция 1 из RODO
 • г) Объект контролируется системой видеонаблюдения с целью повышения безопасности клиентов. Записи мониторинга хранятся в течение 14 дней. Мониторинг осуществляется таким образом, чтобы не нарушать личные права клиентов.
 • д)Получателем персональных данных Клиента является владелец веб-сайта www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, где Вы оставляете свои данные с целью бронирования корта.
 • е) Персональные данные Клиента не будут переданы третьим лицам, государствам и международным организациям.
 • ж) Персональные данные Клиента будут храниться в течение периода, который определяет Администратор.
 • з) Клиент имеет право доступа к своим данным и право исправлять, удалять, ограничивать обработку, право на передачу данных, право возражать, а также, если обработка основана на согласии, также отозвать своё разрешение на использование данных в любое время, не влияя на соблюдение требований с правом обработки на основании согласия до его отзыва.
 • и) Если Клиент считает, что обработка его персональных данных нарушает положения RODO, он имеет право подать жалобу президенту Управления по защите персональных данных.
 • й) Предоставление Клиентом личных данных в виде имени и фамилии, адреса электронной почты и номера телефона является условием для бронирования корта. В случае удаления своих данных WKT не сможет выполнить заказ бронирования.
 • k) Данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме, в том числе в форме профилирования, без явного согласия Заказчика.
 • л) В соответствии со ст. 21 уст. 4 RODO WKT сообщает, что Клиент имеет право возражать против обработки своих персональных данных. Возражение должно быть подано уполномоченному по защите данных, контактные данные которого указаны в пункте 2. Согласно ст. 21 уст. RODO, и при этом указать причины, связанные с конкретной ситуацией клиента почему он не согласен на обработку персональных данных.

 

Правление WKT "MERA"