Regulamin klubu

Regulamin korzystania z kortów Szkoły Tenisa „NET”

 

1. Postanowienia ogólne.

 • 1. Operatorem obiektu przy ulicy Dworskiej 10 w Chyliczkach jest firma LEMM SPÓŁKA CYWILNA, NIP 1231408492, zwanym w dalszej części regulaminu Szkołą.
 • 2. Korty czynne są w godzinach 07.00. - 23.00.
 • 3. Klient zobowiązany jest do kończenia gry 5 minut przed wyznaczonym czasem w celu przygotowania kortu.
 • 4. Klient ma obowiązek pozostawić po sobie porządek oraz zasiatkować kort.
 • 5. Na kortach obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe, jak również etykieta tenisowa.
 • 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osoby posiadającej nieodpowiednie obuwie.

 

2. Postanowienia dodatkowe dla klientów posiadających abonament.

 • 1. Szkoła zobowiązuje się przekazać Klientowi w wyznaczonym terminie gotowe do gry korty.
 • 2. W przypadku nieobecności Klienta Szkoła nie zwraca pieniędzy.
 • 3. Nieobecność nie uprawnia do odebrania utraconych godzin, z zastrzeżeniem pkt. 2.4.
 • 4. Klient może dokonać odwołania rezerwacji kortów, jednak najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. W takim wypadku istnieje możliwość odebrania tej godziny w innym, ustalonym ze Szkołą terminie.
 • 5. Odwołania można dokonać tylko w biurze Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 517-900-656 (w godzinach otwarcia kortów), lub poprzez stronę kluby.org
 • 6. Odwołane godziny mogą być odebrane w danym sezonie na który Klient wykupił abonament. Niewykorzystane godziny nie przechodzą oraz nie będą przeliczane na następny sezon.
 • 7. Klienci wykupujący abonament dokonują płatności na podstawie wystawionej Faktury VAT (z 7-dniowym terminem płatności).
 • 8. W przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty za kort, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 • 9. W przypadku braku możliwości gry spowodowanej niemożnością skorzystania z kortu z winy leżącej po stronie Szkoły, Klient ma prawo do odebrania utraconych godzin w innym terminie.
 • 10. Szkoła Tenisa zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku w uzasadnionych przypadkach (np. organizacja turniejów tenisowych). O zmianie grafiku Klient zostanie poinformowany telefonicznie z należytym wyprzedzeniem.

 

 1. Postanowienia dotyczące rezerwacji kortów i płatności.
  • 1. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
  • 2. Rezerwacji kortu na gry poza abonamentem można dokonać telefonicznie tel. 517-900-656 lub osobiście w biurze Szkoły, lub poprzez stronę korty.org, maksymalnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
  • 3. Klient zobowiązany jest do opłaty za kort bezpośrednio przed rozpoczęciem gry u pracownika Szkoły.
  • 4. Klient może dokonać bezkosztowo odwołania rezerwacji kortów, jednak najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem, po tym czasie zobowiązany jest do opłacenia rezerwacji zgodnie z cennikiem.
  • 5. Odwołania można dokonać tylko w biurze Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 517-900-656 (w godzinach otwarcia kortów), lub poprzez stronę kluby.org
  • 6. Płatności można dokonać przelewem na konto, kartą, lub gotówką w Biurze Szkoły Tenisa „NET”, a także poprzez system kluby.org.
  • 7. Wykupienie karnetu na 10h korzystania z kortów nie gwarantuje stałej rezerwacji. Korty muszą być każdorazowo rezerwowane tak jak w przypadku gier jednorazowych, maksymalnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. Karnet ważny jest tylko w sezonie na jaki został  wykupiony.
  • 8. Szkoła Tenisa „NET” nie przyjmuje płatności za zajęcia prowadzone przez trenerów, a także nie odpowiada za ich przebieg.
  • 9. Szkoła umożliwia organizację zajęć i treningów poprzez skontaktowanie klienta z trenerami współpracującymi.
  • 10. Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, telefon, email przez Szkołę Tenisa „NET’ w celu realizacji oferowanych usług takich jak rezerwacja kortów.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować do pracowników Szkoły Tenisa „NET”