Regulamin klubu

REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

Regulamin w związku z płatnością za wpisowe do turniejów oraz licencje zawodnicze.

  1. Organizacją pobierającą opłaty online przez Przelewy24 jest:

Polska Federacja PadlaAl. Bohaterów Września 12,02-389 WarszawaKRS: 0000930970NIP: 7011058521REGON: 52038783500000Tel.: +48 607 576 322E-mail: biuro@pfpadla.pl

  1. Przedmiotem wpłat jest zgłoszenie do turnieju oraz zakup licencji zawodniczej wg. cennika:Zakup licencji zawodniczej (ważna rok od momentu zakupu) – 100 zł Zakup jednorazowej licencji zawodniczej - 20 zł Wpisowe do turnieju - 100 zł
  2. Zawodnicy oraz klienci by dokonać zakupu lub wziąć udział w turnieju Polish Padel Tour zobowiązani są do podania prawdziwych danych na etapie rejestracji w systemie.
  3. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.
  4. Możliwość zapłaty online dostępna jest tylko dla potwierdzonych klientów mających już zarejestrowane konto w systemie rezerwacji Kluby.org.
  5. Klient może zrezygnować z opłaty wpisowego 24h przed rozpoczęciem turnieju.
  6. Reklamacje związane z opłatą wpisowego lub licencji zawodniczej rozpatrywane są do 14 dni. W szczególnych wypadkach okres rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni po ówczesnym powiadomieniu zgłaszającego. W przypadku uzasadnionej reklamacji reklamującemu zostanie zaproponowany zwrot kosztów związanych z uzasadnionymi nieprawidłowościami. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania płatności internetowych wymagają numeru ID płatności. W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu. Może być to plik w formacie pdf, a także zrzut z ekranu (screenshot) lub po prostu spisane wszystkie istotne szczegóły: data, kwota transakcji, nazwisko (nazwa) nadawcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu.
  7. Operatorem płatności internetowych jest: PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  8. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wpłaconych w innych walutach dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji obowiązującego u operatora płatności internetowych.
  9. Klient dokonując płatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

REGULAMIN LICENCJONOWANIA ZAWODNIKÓW POLSKIEJ FEDERACJI PADLA

Rozdział I – Przepisy ogólne

  1. Polska Federacja Padla ma wyłączne prawo do zarządzania licencjami zawodniczymi dla zawodników grających w padla tj. przyznawania i pozbawiania licencji, uprawniających do współzawodnictwa sportowego PFP oraz Międzynarodowej Federacji Padla (FIPA) lub Europejskiej Federacji Padla (FEPA).
  2. Zawodnikiem jest uznawana osoba uprawiająca dyscyplinę sportową- padel oraz uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym PFP/FIPA/FEPA oraz programach partnerskich PFP.
  3. Zawodnik może uzyskać licencję jako reprezentant licencjonowanego klubu lub jako osoba niezrzeszona.
  4. Za przyznanie licencji Polska Federacja Padla pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat PFP.
  5. Licencja zawodnicza przyznawana jest w dwóch wariantach.– na okres 12 miesięcy, liczona od daty zakupu.– na okres 3 miesięcy, liczona od daty zakupu.a. Licencja upoważnia do udziału w rozgrywkach turniejowych PFP/FIP/FEPA.b. Zawodnicy posiadający licencję klasyfikowani będą w ogólnopolskim rankingu.c. Zawodnicy posiadający roczną licencję mogą być powołani do kadry PFP oraz do reprezentacji PFP na turnieje rangi międzynarodowej takie jak m.in. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.d. Licencja umożliwia udział w szkoleniach organizowanych przez PFP/FIPA/FEPA.
  6. Licencja nie obejmuje ubezpieczenia NNW, konieczne jest posiadanie indywidualnej polisy.

Rozdział II – Przyznanie licencji

  1. Procedura przyznawania licencji rozpoczyna się z dniem zakupu tj. z dniem dokonania opłaty za licencję.
  2. Licencję zawodniczą PFP może otrzymać jedynie zawodnik zarejestrowany w systemie PFP zamieszczonym na stronie www.pfpadla.pl.
  3. Proces przyznawania licencji jest w pełni automatyczny, wystarczy zalogować się do systemu przeznaczonego do składania wniosków o przyznanie licencji
  4. Każda osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodniczej zobowiązana jest do dokonania rejestracji w systemie PFP.
  5. Polska Federacja Padla może pozbawić licencji zawodnika w drodze decyzji Zarządu PFP w sytuacji rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej. W tym przypadku PFP nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów zakupu licencji.
  6. Polska Federacja Padla przyznaje licencję w drodze decyzji.
  7. Momentem nabycia licencji zawodniczej uznaje się zaksięgowanie wpłaty za licencję na koncie bankowym PFP.
  8. Dowodem posiadania licencji zawodniczej jest wykaz publikowany na stronie www.pfpadla.pl.
  9. Licencja może mieć formę drukowaną.

Rozdział III – Przepisy porządkowe i końcowe

  1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Padla.
  2. Regulamin niniejszy uchwalony przez Zarząd PFP w dniu 06.02.2018r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.