Regulamin klubu

Regulamin hali sportowej  „MULTISPORT” w Zabrzu - Thomas Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 237, 44-100 Gliwice, NIP: 6311154091 REGON: 273086702 KRS: 0000020210

 

I Ogólne zasady korzystania z usług hali sportowej:

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Multisport zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • Powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • Palenia tytoniu
 • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
 • Wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • Gry w niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 • Używania wulgaryzmów
 1. Klienci nie przestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Klubu mogą zostać z niego usunięci .
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia będące wyposażeniem hali, należące do klubu Multisport, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wypożyczone rakiety w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 70% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu). Przy wypożyczeniu rakiety należy pozostawić w recepcji w depozycie dokument tożsamości, który odbiera się przy zwrocie sprzętu.
 4. Na terenie kortów obowiązuje zmiana obuwia na specjalne przeznaczone do gry w tenisa.
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Hala Multisport nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni klubowej i na terenie klubu.
 7. Na terenie Klubu Multisport obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera klubu.
 8. W sezonie jesienno-zimowym zapewniamy temperaturę 12 stopni. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii systemu grzewczego, który uniemożliwi utrzymanie deklarowanej temperatury istnieje możliwość bezpłatnego odwołania stałej rezerwacji lub podjęcia decyzji o kontynuacji gry na życzenie klienta.

II Zasady korzystania z kortów na hali Multisport:

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie, dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut. W tym 55 min gry i 5 min na udostępnienie i posprzątanie (pozbieranie piłek i innych akcesoriów) kortu dla następnego gracza. W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.

III  Zasady stałych rezerwacji:

 1. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu (patrz cennik)
 2. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry opłacić kolejne cztery lub więcej.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji stałej na okres dłuższy niż jeden miesiąc jest wypełnienie Formularza Rezerwacji Stałych oraz dokonywanie opłat rezerwacyjnych w rozliczeniu miesięcznym z góry za cały miesiąc. Rezerwacja Stała dokonywana jest na okres wskazany przez osobę rezerwującą. W przypadku nie przestrzegania regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji Stałej.

IV Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

 1. Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną grą.
 2. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry, a recepcji klubu uda się znaleźć „zastępstwo”, płatność zostanie przełożona na kolejny termin.
 3. Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji lub nie uda się znaleźć „zastępstwa”, wówczas płatność przepada.

V Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych

 1. Zarezerwowany kort należy odwołać 24 godziny przed zaplanowaną grą. Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów.
 2. W przypadku, gdy odwołanie kortu nastąpi zbyt późno, po czasie, a recepcji klubu nie uda się znaleźć „zastępstwa” klient ponosi 100% kosztu wynajęcia kortu.
 3. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy najbliższej wizycie w klubie.
 4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych rezerwacji (dotyczy klientów jednorazowych i stałych).

 

VI Płatność online

 1. Płatność za rezerwację kortu bądź opłatę szkoleń sportowych będzie możliwa za pomocą serwisu www.przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.
 2. Klient będzie miał możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na www.przelewy24.pl.
 3. Opłata za wynajem kortu jest wiążąca według chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę wykupionego wejścia.
 5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.
 6. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie na adres manager@multisportzabrze.pl

VII Zwroty, wymiana i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta lub w kalendarzu dostępnych terminów należy niezwłocznie skontaktować się z Halą Multisport Zabrze wysyłając wiadomość e-mail na adres: manager@multisportzabrze.pl. Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Zarządzającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Zarządzającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć osobiście w recepcji lub przesłać na adres siedziby Zarządzającego.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu www.przelewy24.pl dostępnym na stronie internetowej.
 5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem www.przelewy24.pl
 6. Opłacony wynajem konkretnego kortu nie podlega wymianie na inny kort.
 7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego Regulaminu i cennika obowiązujących w hali sportowej. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.