Regulamin klubu

                                                         REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH MB TENIS

 

 1. Korty czynne są w godz. 7:00- 22.00.
 2. Sezon letni trwa w okresie 01.05-30.09, sezon zimowy trwa w okresie 1.10-30.04.
 3. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie i uprzątnięcie kortu.
 4. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed umówioną godziną wynajęcia kortu.
 5. Korzystający z kortu jest zobowiązany do siatkowania kortu z należytą starannością po zakończeniu gry.
 6. Na kortach tenisowych obowiązuje obuwie tenisowe typu “ all court” lub “clay” i strój sportowy.
 7. Rezerwacji kortów można dokonać online przez aplikację: tenis4u.pl lub telefonicznie: 451 563 245. Rezerwacja jest ważna po dokonaniu wpłaty.
 8. Opłaty za kort należy dokonać w recepcji gotówką lub kartą płatniczą albo przelewem przed rozpoczęciem zajęć. Dopuszcza się dopłaty w ramach programów Multisport, Benefit, itp. - Jeśli MB Tenis jest ich partnerem. Szczegóły i warunki takich rozliczeń dostępne są w Recepcji.
 9. Rezerwacje jednorazowe kortu można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed grą pod rygorem utraty uiszczonej opłaty.
 10. Opóźnienie w korzystaniu z kortu, wynikające ze spóźnienia Klienta, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty całości kwoty za wynajem kortu.
 11. Karnet 10 godzin obejmują dni i godziny w nim wskazane. Zmiana terminów rezerwacji tylko z wcześniejszym uzgodnieniem z recepcją i uwzględnieniem aktualnego cennika.
 12. Na kortach obowiązują zasady ogólnie przyjęte za kulturalne.
 13. Zabrania się zachowania, które uciążliwie przeszkadza innym użytkownikom kortów.
 14. Zabrania się korzystania z kortów w innym celu niż ich przeznaczenie.
 15. Na kortach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych środków psychoaktywnych.
 16. Korzystający z kortów rezerwując je oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów. MB Tenis nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie tych informacji lub wypadki wynikające z tego powodu.
 17. Kort tenisowy jest monitorowany.
 18. Korzystający z kortów oświadcza, że jest świadomy uprawnień przysługujących mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.
 19. MB Tenis oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też w następstwie nieszczęśliwych wypadków u osób korzystających z kortów, gdy korzystający nie stosują się do niniejszego regulaminu.
 20. MB Tenis zastrzega sobie prawo do zmian rezerwowanych godzin na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
 21. MB Tenis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach i w szatniach.
 22. Oświetlenie kortów tenisowych funkcjonuje w trybie dzień/zmierzch/noc, a poziom oświetlenia jest dostosowany do trybu. O włączeniu oświetlenia oraz wyborze trybu oświetlenia kortu decyduje recepcja oraz właściciele Obiektu.
 23. W sezonie zimowym korty są ogrzewane jeżeli temperatura na korcie spadnie poniżej 10 st. Celsjusza. Intensywność ogrzewania reguluje recepcja oraz właściciele Obiektu. Użytkownicy kortów nie mają prawa ingerować w pracę sterowników urządzeń grzewczych.
 24. Na kortach dopuszcza się prowadzenie zajęć indywidualnych przez innych trenerów tenisa niż zatrudnieni przez MB Tenis wyłącznie po uzyskaniu zgody MB Tenis. Trenerzy i zawodnicy nie przestrzegający tego wymogu będą usuwani z Obiektu.
 25. Na kortach nie dopuszcza się prowadzenia zajęć grupowych oraz szkółek przez innych trenerów tenisa niż zatrudnieni przez MB Tenis.
 26. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje MB Tenis lub osoby przez nią wyznaczone (manager Obiektu).
 27. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie może dokonywać wyłącznie Właściciel Obiektu – MB Tenis.
 28. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować odmową dopuszczenia do korzystania z kortu.
 29. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

 

 

 

                                                        REGULAMIN SZKÓŁKI TENISOWEJ (Okres Letni)

 

 1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych, regulaminu korzystania z szatni i przestrzegania ich zasad.
 2. Rok zajęć w szkółce tenisowej podzielony jest na dwa sezony: sezon zimowy- trwający od 1 października do 30 kwietnia, sezon letni- trwający od 1 maja do 30 września.
 3. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 4. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) jest możliwe i dobrowolne i powinno być ustalone wcześniej z trenerem lub instruktorem.
 5. Czas trwania 1 lekcji wynosi 55 minut + 5 minut na omówienie lekcji i uprzątnięcie kortu.
 6. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem przerw świątecznych: 01.11- Święto Zmarłych; 11.11- Święto odzyskania niepodległości; 24-26.12- Święta Bożego Narodzenia; 01.01- Nowy Rok; 06.01- Święto Trzech Króli; Ferie Zimowe (zgodnie z kalendarzem szkolnym); Święta Wielkanocne (zgodnie z kalendarzem szkolnym); 01-03.05- majówka; Boże Ciało (zgodnie z kalendarzem szkolnym); wakacje (zgodnie z kalendarzem szkolnym)
 7. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się w grupach 3-6 osobowych. Klub ma prawo dodawać nowych uczestników zajęć, aż do limitu grupy (6 osób).
 8. Cennik szkółek tenisowych dla dzieci obowiązujący od 1 maja 2023 roku wynosi:
 • - w grupie 3 osobowej- 80 zł/ za jedne zajęcia
 • - w grupie 4 osobowej- 60 zł/ za jedne zajęcia
 • - w grupie 5-6 osobowej- 50 zł/ za jedne zajęcia
 1. W przypadku spadku ilości uczestników danej grupy poniżej 3 osób, grupa przestaje być szkółką tenisową. W takim przypadku zajęcia mogą być kontynuowane jako zajęcia indywidualne 1 lub 2 osobowe z trenerem. W przypadku braku zgody na zajęcia indywidualne, termin jest kasowany z grafiku zajęć Klubu.
 2. Na zajęciach tenisowych obowiązuje obuwie tenisowe typu “ all court” lub “clay” i strój sportowy.
 3. Opłatę za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na dane: MB Tenis S.C. ul. Stroma 11, 74-120 Widuchowa, NIP: 8581876375, REGON: 388718797, nr rachunku bankowego:  79 1090 2590 0000 0001 4801 7665 z dopiskiem szkółka tenisowa, imię i nazwisko uczestnika, za miesiąc, rok lub wnieść opłatę w recepcji MB Tenis przy ul. Sportowej 3, 74-100 Gryfino gotówką lub kartą. Opłata miesięczna jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu oraz liczebnością danej grupy szkółki tenisowej.
 4. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu poniesionej opłaty, chyba, że nieobecność wynika z dłuższej niezdolności do uprawiania sportu i jest potwierdzona zwolnieniem lekarskim, a opiekun przekazuje takie informacje do trenera/instruktora lub do recepcji.
 5. W przypadku nieobecności zgłoszonej min. 24 godziny przed treningiem, zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu z trenerem i recepcją- recepcja proponuje termin odrobienia zajęć), pod warunkiem dostępności miejsc w innych grupach i terminach, nie dłużej niż w przeciągu 30 dni od daty nieobecności na zajęciach. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.
 6. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy instruktora, trenera, wynajmującego kort lub niesprzyjających warunków pogodowych w formie odliczenia wyliczonej kwoty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 7. Informację o odwołaniu zajęć uczestnicy otrzymują w postaci wiadomości SMS-owej. Brak otrzymania wiadomości oznacza, że zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 8. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem się kolejnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem 30 dni- opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty szkółki tenisowej w następnym miesiącu.
 9. Rodzic/opiekun oświadcza, że osoba trenująca jest zdolna do wykonywania ćwiczeń, nie jest przewlekle chora lub z innego powodu niezdolna do wykonywania ćwiczeń i uczestniczenia w zajęciach. MB Tenis S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z zatajenia tych informacji.
 10. Trenujący zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów/ instruktorów i wykonywać je. Wszelkie zdarzenia skutkujące szkodą (osobistą lub majątkową) związane z niewykonaniem poleceń trenerów/instruktorów nie obciążają trenerów, instruktorów ani MB Tenis S.C..
 11. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy MB Tenis S.C. po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnym opiekunem zastrzega sobie prawo do: - likwidacji grupy; - zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkółek tenisowych;- przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.
 12. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: “oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”/
 13. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają właściciele MB Tenis S.C..
 14. Podpisując regulamin wyrażają państwo zgodę na publikowanie zdjęć i materiałów zawierający wizerunek państwa dziecka podczas prowadzonych zajęć.

 

                                      

 

                                                     REGULAMIN SZKÓŁKI TENISOWEJ (Okres zimowy)

 

 1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych, regulaminu korzystania z szatni i przestrzegania ich zasad.
 2. Rok zajęć w szkółce tenisowej podzielony jest na dwa sezony: sezon zimowy- trwający od 1 października do 30 kwietnia, sezon letni- trwający od 1 maja do 30 września.
 3. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 4. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) jest możliwe i dobrowolne i powinno być ustalone wcześniej z trenerem lub instruktorem.
 5. Czas trwania 1 lekcji wynosi 55 minut + 5 minut na omówienie lekcji i uprzątnięcie kortu.
 6. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem przerw świątecznych: 01.11- Święto Zmarłych; 11.11- Święto odzyskania niepodległości; 24-26.12- Święta Bożego Narodzenia; 01.01- Nowy Rok; 06.01- Święto Trzech Króli; Ferie Zimowe (zgodnie z kalendarzem szkolnym); Święta Wielkanocne (zgodnie z kalendarzem szkolnym); 01-03.05- majówka; Boże Ciało (zgodnie z kalendarzem szkolnym); wakacje (zgodnie z kalendarzem szkolnym)
 7. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się w grupach 3-6 osobowych. Klub ma prawo dodawać nowych uczestników zajęć, aż do limitu grupy (6 osób).
 8. Cennik szkółek tenisowych dla dzieci obowiązujący od 1 października  2023 roku wynosi:
 • - w grupie 3 osobowej- 100 zł/ za jedne zajęcia
 • - w grupie 4 osobowej- 80 zł/ za jedne zajęcia
 • - w grupie 5-6 osobowej- 70 zł/ za jedne zajęcia
 1. W przypadku spadku ilości uczestników danej grupy poniżej 3 osób, grupa przestaje być szkółką tenisową. W takim przypadku zajęcia mogą być kontynuowane jako zajęcia indywidualne 1 lub 2 osobowe z trenerem. W przypadku braku zgody na zajęcia indywidualne, termin jest kasowany z grafiku zajęć Klubu.
 2. Na zajęciach tenisowych obowiązuje obuwie tenisowe typu “ all court” lub “clay” i strój sportowy.
 3. Opłatę za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na dane: MB Tenis S.C. ul. Stroma 11, 74-120 Widuchowa, NIP: 8581876375, REGON: 388718797, nr rachunku bankowego:  79 1090 2590 0000 0001 4801 7665 z dopiskiem szkółka tenisowa, imię i nazwisko uczestnika, za miesiąc, rok lub wnieść opłatę w recepcji MB Tenis przy ul. Sportowej 3, 74-100 Gryfino gotówką lub kartą. Opłata miesięczna jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu oraz liczebnością danej grupy szkółki tenisowej.
 4. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu poniesionej opłaty, chyba, że nieobecność wynika z dłuższej niezdolności do uprawiania sportu i jest potwierdzona zwolnieniem lekarskim, a opiekun przekazuje takie informacje do trenera/instruktora lub do recepcji.
 5. W przypadku nieobecności zgłoszonej min. 24 godziny przed treningiem, zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu z trenerem i recepcją- recepcja proponuje termin odrobienia zajęć), pod warunkiem dostępności miejsc w innych grupach i terminach, nie dłużej niż w przeciągu 30 dni od daty nieobecności na zajęciach. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.
 6. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy instruktora, trenera, wynajmującego kort lub niesprzyjających warunków pogodowych w formie odliczenia wyliczonej kwoty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 7. Informację o odwołaniu zajęć uczestnicy otrzymują w postaci wiadomości SMS-owej. Brak otrzymania wiadomości oznacza, że zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 8. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem się kolejnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem 30 dni- opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty szkółki tenisowej w następnym miesiącu.
 9. Rodzic/opiekun oświadcza, że osoba trenująca jest zdolna do wykonywania ćwiczeń, nie jest przewlekle chora lub z innego powodu niezdolna do wykonywania ćwiczeń i uczestniczenia w zajęciach. MB Tenis S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z zatajenia tych informacji.
 10. Trenujący zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów/ instruktorów i wykonywać je. Wszelkie zdarzenia skutkujące szkodą (osobistą lub majątkową) związane z niewykonaniem poleceń trenerów/instruktorów nie obciążają trenerów, instruktorów ani MB Tenis S.C..
 11. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy MB Tenis S.C. po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnym opiekunem zastrzega sobie prawo do: - likwidacji grupy; - zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkółek tenisowych;- przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.
 12. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: “oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”/
 13. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają właściciele MB Tenis S.C..
 14. Podpisując regulamin wyrażają państwo zgodę na publikowanie zdjęć i materiałów zawierający wizerunek państwa dziecka podczas prowadzonych zajęć.