Regulamin klubu

REGULAMIN REZERWACJI JEDNORAZOWYCH HALI SPORTOWEJ  W KLUBIE BAZA SPORT GDYNIA

 1. Sezon zimowy w halach tenisowych BSG trwa od 01 października do 30 kwietnia.
 2. Sezon letni w halach tenisowych BSG trwa od 01 maja do 30 września.
 3. Rezerwacji jednorazowej można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu rezerwacji kortów dostępnego na stronie WWW.KLUBY.ORG  na 10 dni do przodu
 4. Klient dokonujący rezerwacji kortu poświadcza za zapoznał się z regulaminem Klubu oraz regulaminem rezerwacji jednorazowej.
 5. Ceny rezerwacji dostępne są na stronie www.bazasportgdynia.pl oraz na www.kluby.org
 6. Dokonując zgłoszenia rezerwacji jednorazowych wynajmujący podpisuje umowę wynajmu z najemcą określając dzień oraz godzinę, w których będzie korzystał z hali sportowej.
 7. Dokonując rezerwacji, rezerwujący zobowiązuję się do zapłaty ceny zgodnej z aktualnym cennikiem rezerwacji. W przypadku braku zapłaty umowa zostaje rozwiązana a rezerwacja anulowana przez system.
 8. Rezygnacja z Najmu - odwołanie rezerwacji jednorazowej bez konieczności zapłaty ceny jest możliwe nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji w regulaminowym czasie środki finansowe wracają na konto użytkownika w system rezerwacyjnym WWW.KLUBY.ORG i są do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.
 9. Rezygnacja z Najmu - odwołanie rezerwacji na krócej niż 24 h przed jej rozpoczęciem nie jest możliwe a opłata nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku chęci uzyskania zwrotu wpłaconych środków na konto bankowe należy przekazać taką informacje NAJĘMCY, wysyłając email z adresu użytkownika systemu KLUBY.ORG z wnioskiem o zwrot . W treści zgłoszenia należy przekazań nr rachunku wnioskodawcy.
 11. Wpłaty należy dokonać na konto klubu za pośrednictwem systemu płatności internetowych PRZELEWY 24 
 12. Należność za rezerwacje należy opłacić w przed rozpoczęciem korzystania z hali.
 13. Klub akceptuje karty Multisport PLUS , MEDICOUVER SPORT , FITPROFIT , PZU SPORT, rejestracja karty w systemie klubu – daje zwrot 15 zł na konto użytkownika w systemie rezerwacyjnym KLUBY.ORG.
 14. W ramach rezerwacji nie można organizować grupowych  zajęć  treningowych , bez uzyskania zgody od właściciela obiektu.
 15. Każda osoba korzystająca z obiektu Baza Sport Gdynia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 16. BSG nie wyraża zgody na korzystanie z hali do innych celów oraz dla większej liczby osób, w tym do organizacji grupowych zajęć treningowych z żadnej dyscypliny sportowej bez wcześniejszego zgłoszenia oraz uzyskania zgody BSG 
 17. Dokonanie zgłoszenia rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji do najemcy maksymalnie 3  dni od zakończenia się rezerwacji, a Najemca zobowiązuje się ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych.  
 19. Organizatorem najmu jest KLUB TENISOWY BAZA SPORT GDYNIA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  BSG Sylwia Grabowska ul. Wójta Radtkego 57/17 , 81-355 Gdynia , NIP 586 177 48 52 REGON 222183589nr konta : 47 1140 2004 0000 3302 7537 6550

 

 

Polityka prywatności klubu tenisowego BAZA SPORT GDYNIA.

Informacja o Administratorze danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Ciebie, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BSG SYLWIA GRABOWSKA z siedzibą w GDYNI (ul Wójta Radtkego 53/17, 81-355 Gdynia , NIP: 586-177-48-52 Regon: 222183589 ("Administrator").
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: ul Wójta Radtkego 53/17 , 81-355 Gdynia, lub elektronicznie biuro@bazasportgdynia.pl lub telefonicznie na numer: 535 020 090 .

Przetwarzanie danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, numer telefonu, pesel, dane dotyczące realizowanych transakcji.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez BSG Sylwia Grabowska.
 2. informowanie o zmianach dot. działalności BSG Sylwia Grabowska.
 3. potwierdzenia zgłoszeń (jeśli korzystałeś z formularza zgłoszeniowego)
 4. dokonywania rezerwacji kortów
 5. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 6. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
 7. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;
 8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z usług BSG Sylwia Grabowska , jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest dobrowolne.
 10. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, albo w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten serwis.

Wykorzystywanie wizerunku

 1. Administrator może wykorzystywać Twój wizerunek następujących celach:
 2. wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć po odbytych wydarzeniach organizowanych przez BSG Sylwia Grabowska., za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Administratora działalnością.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług BSG Sylwia Grabowska .
 2. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).
 3. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 4. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.