Regulamin

Regulamin rozgrywek Forest Challenge 2023/2024  w kategorii kobiet (sezon zimow)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest Forest Tennis Club w Bobrowcu

 2. Każda z uczestniczek rozgrywek zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Prawo do uczestnictwa w rozgrywkach mają kobiety bez względu na wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 100 PLN.

 4. Wpisowe przeznaczone jest w całości na nagrody.

 5. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem rozgrywek w recepcji klubu lub na rachunek bankowy nr: 06 1910 1048 2787 0011 0297 0001 z dopiskiem Forest Challenge 2023, imię i nazwisko.

 6. Rozgrywki trwają od  20 maja 2024r. do 23 września 2024r  włącznie. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.

 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pozwolenia udziału w rozgrywkach podpisanego przez prawnego opiekuna.

 8. Do rozgrywek można zgłaszać się w recepcji klubu lub za pośrednictwem serwisu kluby.org

 9. Rozgrywki będą prowadzone w ramach jednej listy rankingowej. 

 10. Warunkiem rozpoczęcia rozgrywek jest udział minimum 7 uczestniczek.

 11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator ma prawo zmienić zasady rozgrywek.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie . Za każdym razem zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

 13. Uczestniczki biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodniczkę innej zawodniczki do pojedynku za pośrednictwem systemu kluby.org

 2. Każda zawodniczka znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz zawodniczkę znajdującą się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodniczka WYZYWAJĄCA zajmuje miejsce przegranej, a przegrana i pozostałe zawodniczki za nią sklasyfikowane przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywająca pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 3. Zawodniczka rzucająca wyzwanie ma obowiązek ustalenia ze swoją przeciwniczką daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu przez system kluby.org w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń telefonicznych. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.

 6. Zawodniczki powinny ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwana do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucająca wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodniczkę, którą wyzywa do pojedynku.

 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni  od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.

 9. W przypadku niedokończenia meczu z powodu przekroczenia czasu rezerwacji kortu lub złych warunków atmosferycznych, powinien on zostać rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia spotkania.

 10. Mecze rozgrywane są na kortach Forest Tennis Club.

 11. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

 12. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Opłatę za kort należy uiścić przed rozpoczęciem spotkania w recepcji klubu. Dla rezerwacji kortu na mecz w ramach rozgrywek obowiązuje cena karnetowa.

 13. Odwołanie rezerwacji zgodnie z terminem określonym w regulaminie kortów ( z 24 godzinnym wyprzedzeniem ) może nastąpić tylko poprzez system rezerwacji kluby.org

 14. Odpowiedzialność finansową za odwołanie rezerwacji po terminie określonym w regulaminie kortów ponosi osoba, która odmówiła gry.

 15. Osoba wygrywająca spotkanie zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić wynik poprzez przesłanie go SMSem na nr tel: 789 306 336, lub podać wynik osobiście w recepcji klubu.

 16. Zawodniczki dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.

 17. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki. Wyzwany ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe. W tej sytuacji mecz nie może się odbyć i uznawany jest jako walkower dla wyzwanego, a wyzywająca zobowiązana jest do opłaty w całości rezerwację kortu.

 18.  

  Zawodniczka, która wygrałą mecz nie może zostać wyzwana w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnej zawodniczce.  
 19. Zawodniczka, która przegrała mecz nie może rzucić wyzwania innej zawodniczce przez 24 godziny od zakończenia meczu, ale możew tym czasie być wyzwana przez inną zawodniczkę.
 20. Zawodniczka, która przegrała mecz może wyzwać swoją zwyciężczynię, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania

 21. Zawodniczka, która poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie.

 22. Ostatnie wyzwania mogą być rzucane na 7 dni przed końcem rozgrywek. Każda z zawodniczek w ostatnich 7 dniach musi być dostępna przynajmniej na dwa wieczorne terminy. Rozegranie meczu, którego wyzwanie zostało rzucone krócej niż 7 dni przed końcem rozgrywek może być rozegrane wyłącznie za zgodą wyzwanej.

 

ZASADY TURNIEJU MASTERS

 1. Po zakończeniu rozgrywek zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będą 4 najwyżejsklasyfikowane w rankingu zawodniczki.

 2. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 28-29 września 2024r.

 3. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 7 pojedynków (zaliczane są mecze wygrane walkowerem).

 4. Mecze w turnieju Masters rozgrywane są do dwóch wygranych setów z przewagami. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każda zawodniczka ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w czasie trwania rozgrywek może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.

 2. Przebywająca na urlopie zawodniczka nie może być wyzwana do pojedynku.

 3. Urlop nie przysługuje uczestniczkom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.

 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez uczestniczki w systemie kluby.org.

 5. Uczestniczka biorąca urlop musi być gotowa do rozegrania meczu na 3 dni przed oraz 3 dni po urlopie.

 6. Jeżeli uczestniczka zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkowera.

 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Nagrody główne będą przyznane dla zawodników uczestniczących w turnieju Masters i będą uzależnione od uzyskanych wyników.

 2. Wpisowe zebrane podczas zapisów przeznaczone jest w całości na nagrody.

Wyróżnione oferty